ZAKUP SPRZĘTU I ŚRODKÓW OCHRONY IND. - SARS-CoV-2

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o informuje, iż od dnia 29 maja 2020 roku wszelkie nowe ogłoszenia o zakupie sprzętu medycznego, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej itp. w ramach projetku pn. „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia będą ukazywały się na bieżąco w kategorii "Ogłoszenia", do której odnośnik znajduje się w Menu po lewej stronie lub pod adresem: 

http://iml.biz.pl/index.php/ogloszenia

Powyższe ogłoszenia nie będą już publikowane w kategorii "Aktualności".

Zapraszamy wszystkich wykonawców do śledzenia nowych ogłoszeń oraz do składania ofert.

Fundusze Europejskie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZAKUPU KARDIOMONITORÓW ORAZ PULSOKSYMETRÓW


 

 Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w imieniu Województwa Łódzkiego zaprasza do składania ofert na dostawę KARDIOMONITORÓW, KARDIOMONITORÓW Z KAPNOGRAFEM ORAZ PULSOKSYMETRÓW

dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia

 

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 z poźn. zm.)

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. dostawę Kardiomonitorów (OPZ poniżej)

2. dostawę Kardiomonitorów z kapnografem ( OPZ poniżej)

3 dostawę pulsoksymetrów (OPZ poniżej)

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.)

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia  11.05.2020 roku

 

 FORMULARZ INFORMACYJNO ILOŚCIOWY DO OFERTY - SPRZĘT DO OPIEKI MEDYCZNEJ ORAZ ŚRODKI TRANSPORTU>>>

OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW KARDIOMONITORÓW >>>

OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW KARDIOMONITORÓW Z KAPNOGRAFEM >>>

OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW PULSOKSYMATRÓW >>>

 

Oferty zawierające cenę, ilość dostępnych sprzętów, termin realizacji, warunki płatności oraz deklarację zgodności z opisem minimalnych parametrów, prosimy przesyłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11.05.2020r.

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

>>> http://iml.biz.pl/index.php/161-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-6-specustawy-covid <<<

 Spółka odpowie jedynie na wybrane oferty.


 

OGŁOSZENIE - zakup sprzętu do intensywnej opieki medycznej oraz środków transportu chorego

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., informuje iż w imieniu i na rzecz Województwa Łódzkiego, planuje zakup sprzętu do intensywnej opieki medycznej oraz środków transportu chorego, na podstawie  art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), takich jak: Wykaz w Formularzu Informacyjnym

Prosimy o załączenie do oferty:

 1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
 2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
 3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
 4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*
 5. Dokumentu potwierdzającego spełnione przez dany produkt normy (jeśli dotyczy)*

*Wykaz norm i dokumentów oraz materiałów, z jakich powinien być wykonany produkt znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

Prosimy o określenie daty ważności oferty.

Spółka odpowie jedynie na wybrane oferty.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego:

Sekretariat Spółki tel.: 42 206 88 60, Zamówienia Publiczne tel.: 42 307 09 97

lub mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


 

Warunki realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

Informujemy, iż nabywcą środków ochrony osobistej, sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnych do walki z koronawirusem, a zakupowanych na podstawie art. 6 specustawy Covid jest Województwo Łódzkie, zaś Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. jest tylko pełnomocnikiem Województwa.

Zakupiony towar zostanie rozdysponowany pomiędzy szpitale wojewódzkie i powiatowe.

Towar jest zakupowany wyłącznie na umowę na dostawę.

W pierwszej kolejności podpisywana jest umowa na dostawę, następnie wyznacza się termin jego przekazania/odbioru.

Spółka IMŁ potwierdza złożenie zamówienia drogą mailową.

W przypadku dostawy sprzętu/wyposażenia medycznego wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia instalacji/montażu w/w oraz nieodpłatnego szkolenia personelu.

Miejscem odbioru środków ochrony osobistej i środków do dezynefekcji jest  magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.). UWAGA!!! Miejsce odbioru sprzętu medycznego, wysposażenia medycznego i niemedycznego będzie wskazane najpóźniej w dniu podpisania umowy - będą to Podmioty Lecznice na terenie województwa Łódzkiego.

Przed dostawą Wykonawca ma obowiązek przekazania danych pojazdu dostawcy i danych osoby dostarczającej, aby mogła ona wjechać na teren gdzie znajduje się magazyn, powinno to nastąpić co najmniej na jedną godzinę przed dostawą. 

Odbiór towaru potwierdza się w protokole zdawczo-odbiorczym.

Faktura za towar zakupiony na podstawie przedmiotowych umów może być wystawiona dopiero po dokonaniu odbioru tego towaru w magazynie Województwa. Faktura musi być wystawiona na Województwo Łódzkie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

Sekretariat Spółki tel.: 42 206 88 60, Zamówienia Publiczne tel.: 42 307 09 97

lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OGŁOSZENIE - zakup środków ochrony indywidualnej i materiałów jednorazowych

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., informuje iż w imieniu i na rzecz Województwa Łódzkiego, planuje zakup środków ochrony indywidualnej oraz materiałów jednorazowych, na podstawie  art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), takich jak:

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Fartuch barierowy 1 500
Fartuchy  jednorazowego  użytku  z  brakiem   penetracji   patogenów krwiopochodnych na   materiał - ASTM 1671  50 000
Fartuchy jałowe operacyjne wzmocnione  29 500
fartuchy ochronne jednorazowe 6 890
Indywidualne zestawy ochrony biologicznej 53 500
Maska pełnotwarzowa 10
Maski szczelnie przykrywająca usta i nos N -95 - skuteczność filtracji dla cząstek 0,1 mikrona  32 300
Pokrowce na materace 24
Pościel jednorazowa 4 200
Przyłbice na twarz 35 765
Ubrania jednorazowe/ bluzy i spodnie 48 500
Ubrania operacyjne jednorazowe 48 500
kieliszki jednorazowe do leków 50 opakowań po 100 szt.
   

Spółka przyjmuje oferty na kombinezony ochrony indywidualnej tylko spełniające wymagania norm EN14126 na gotowy produkt, potwierdzone badaniami oraz certyfikatem wydanym przez Cententralny Instytut Ochrony Pracy - Polski Instytut Badawczy.

 Ubrania jednorazowe, ubrania operacyjne, fartuchy itp. powinny być wykonane z włókniny spełniającej wymagania normy EN 14126

Spółka IMŁ nie przyjmuje już ofert na maseczki chirurgiczne jednorazowe.

Spółka IMŁ nie kupuje maseczek bawełnianych, wielokrotnego użytku, niespełniających normy EN 14683.

 

Wytyczne konsultanta krajowego ds. chorób zakażnych co do OPZ kombinezonów/fartuchów:

 • produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi
 • powinny spełniać wymagania normy EN 141126 dotyczącej odzieży ochronnej wg co najmniej wyszczególnionych warunków:

1. odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 i wyższa

2. odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze - klasa 4 i wyższa,

3. odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli - klasa 2 i wyższa,

 • fartuch wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec
 • rękawy z elastyczną silikonową taśmą zabezpieczającą
 • wykonany z materiału minimum 1 klasy palności,
 • wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej SMS, bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka,
 • szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie,
 • rozmiar L i XL – kolor żółty lub niebieski,
 • pakowany  w indywidualne opakowanie
 • oznakowanie zawierające informację, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dane producenta (nazwa, adres).

 

FORMULARZ OFERTOWY >>>  

 

Prosimy o załączenie do oferty:

 1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
 2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
 3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
 4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*
 5. Dokumentu potwierdzającego spełnione przez dany produkt normy (jeśli dotyczy)*

*Wykaz norm i dokumentów oraz materiałów, z jakich powinien być wykonany produkt znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

Prosimy o określenie daty ważności oferty.

Spółka odpowie jedynie na wybrane oferty.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego:

Sekretariat Spółki tel.: 42 206 88 60, Zamówienia Publiczne tel.: 42 307 09 97

lub mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.