Warunki realizacji transakcji w ramach art. 46 c ustawy z dnia 5.12.2008 r.(data publikacji 10.09.2020r)

Informujemy, iż nabywcą środków ochrony osobistej, sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnych do walki z koronawirusem, a zakupowanych na podstawie art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zmianami) jest Województwo Łódzkie, zaś Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. jest tylko pełnomocnikiem Województwa.

Zakupiony towar zostanie rozdysponowany pomiędzy szpitale wojewódzkie i powiatowe.

Towar jest zakupowany wyłącznie na umowę na dostawę.

W pierwszej kolejności podpisywana jest umowa na dostawę, następnie wyznacza się termin jego przekazania/odbioru.

Spółka IMŁ potwierdza złożenie zamówienia drogą mailową.

W przypadku dostawy sprzętu/wyposażenia medycznego wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia instalacji/montażu w/w oraz nieodpłatnego szkolenia personelu.

Miejscem odbioru środków ochrony osobistej i środków do dezynefekcji jest  magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.). UWAGA!!! Miejsce odbioru sprzętu medycznego, wysposażenia medycznego i niemedycznego będzie wskazane najpóźniej w dniu podpisania umowy - będą to Podmioty Lecznice na terenie województwa Łódzkiego.

Przed dostawą Wykonawca ma obowiązek przekazania danych pojazdu dostawcy i danych osoby dostarczającej, aby mogła ona wjechać na teren gdzie znajduje się magazyn, powinno to nastąpić co najmniej na jedną godzinę przed dostawą. 

Odbiór towaru potwierdza się w protokole zdawczo-odbiorczym.

Faktura za towar zakupiony na podstawie przedmiotowych umów może być wystawiona dopiero po dokonaniu odbioru tego towaru w magazynie Województwa. Faktura musi być wystawiona na Województwo Łódzkie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

Sekretariat Spółki tel.: 42 206 88 60, Zamówienia Publiczne tel.: 42 307 09 97

lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAKUP SPRZĘTU I ŚRODKÓW OCHRONY IND. - SARS-CoV-2

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o informuje, iż od dnia 29 maja 2020 roku wszelkie nowe ogłoszenia o zakupie sprzętu medycznego, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej itp. w ramach projetku pn. „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia będą ukazywały się na bieżąco w kategorii "Ogłoszenia", do której odnośnik znajduje się w Menu po lewej stronie lub pod adresem: 

http://iml.biz.pl/index.php/ogloszenia

Powyższe ogłoszenia nie będą już publikowane w kategorii "Aktualności".

Zapraszamy wszystkich wykonawców do śledzenia nowych ogłoszeń oraz do składania ofert.

Fundusze Europejskie

 

Warunki realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

Informujemy, iż nabywcą środków ochrony osobistej, sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnych do walki z koronawirusem, a zakupowanych na podstawie art. 6 specustawy Covid jest Województwo Łódzkie, zaś Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. jest tylko pełnomocnikiem Województwa.

Zakupiony towar zostanie rozdysponowany pomiędzy szpitale wojewódzkie i powiatowe.

Towar jest zakupowany wyłącznie na umowę na dostawę.

W pierwszej kolejności podpisywana jest umowa na dostawę, następnie wyznacza się termin jego przekazania/odbioru.

Spółka IMŁ potwierdza złożenie zamówienia drogą mailową.

W przypadku dostawy sprzętu/wyposażenia medycznego wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia instalacji/montażu w/w oraz nieodpłatnego szkolenia personelu.

Miejscem odbioru środków ochrony osobistej i środków do dezynefekcji jest  magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.). UWAGA!!! Miejsce odbioru sprzętu medycznego, wysposażenia medycznego i niemedycznego będzie wskazane najpóźniej w dniu podpisania umowy - będą to Podmioty Lecznice na terenie województwa Łódzkiego.

Przed dostawą Wykonawca ma obowiązek przekazania danych pojazdu dostawcy i danych osoby dostarczającej, aby mogła ona wjechać na teren gdzie znajduje się magazyn, powinno to nastąpić co najmniej na jedną godzinę przed dostawą. 

Odbiór towaru potwierdza się w protokole zdawczo-odbiorczym.

Faktura za towar zakupiony na podstawie przedmiotowych umów może być wystawiona dopiero po dokonaniu odbioru tego towaru w magazynie Województwa. Faktura musi być wystawiona na Województwo Łódzkie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

Sekretariat Spółki tel.: 42 206 88 60, Zamówienia Publiczne tel.: 42 307 09 97

lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZAKUPU KARDIOMONITORÓW ORAZ PULSOKSYMETRÓW


 

 Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w imieniu Województwa Łódzkiego zaprasza do składania ofert na dostawę KARDIOMONITORÓW, KARDIOMONITORÓW Z KAPNOGRAFEM ORAZ PULSOKSYMETRÓW

dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia

 

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 z poźn. zm.)

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. dostawę Kardiomonitorów (OPZ poniżej)

2. dostawę Kardiomonitorów z kapnografem ( OPZ poniżej)

3 dostawę pulsoksymetrów (OPZ poniżej)

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.)

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do dnia  11.05.2020 roku

 

 FORMULARZ INFORMACYJNO ILOŚCIOWY DO OFERTY - SPRZĘT DO OPIEKI MEDYCZNEJ ORAZ ŚRODKI TRANSPORTU>>>

OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW KARDIOMONITORÓW >>>

OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW KARDIOMONITORÓW Z KAPNOGRAFEM >>>

OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW PULSOKSYMATRÓW >>>

 

Oferty zawierające cenę, ilość dostępnych sprzętów, termin realizacji, warunki płatności oraz deklarację zgodności z opisem minimalnych parametrów, prosimy przesyłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11.05.2020r.

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

>>> http://iml.biz.pl/index.php/161-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-6-specustawy-covid <<<

 Spółka odpowie jedynie na wybrane oferty.


 

OGŁOSZENIE - zakup sprzętu do intensywnej opieki medycznej oraz środków transportu chorego

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., informuje iż w imieniu i na rzecz Województwa Łódzkiego, planuje zakup sprzętu do intensywnej opieki medycznej oraz środków transportu chorego, na podstawie  art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), takich jak: Wykaz w Formularzu Informacyjnym

Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
  2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
  3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
  4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*
  5. Dokumentu potwierdzającego spełnione przez dany produkt normy (jeśli dotyczy)*

*Wykaz norm i dokumentów oraz materiałów, z jakich powinien być wykonany produkt znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

Prosimy o określenie daty ważności oferty.

Spółka odpowie jedynie na wybrane oferty.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego:

Sekretariat Spółki tel.: 42 206 88 60, Zamówienia Publiczne tel.: 42 307 09 97

lub mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.