ZAKUP SPRZĘTU I ŚRODKÓW OCHRONY IND. - SARS-CoV-2

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o informuje, iż od dnia 29 maja 2020 roku wszelkie nowe ogłoszenia o zakupie sprzętu medycznego, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej itp. w ramach projetku pn. „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia będą ukazywały się na bieżąco w kategorii "Ogłoszenia", do której odnośnik znajduje się w Menu po lewej stronie lub pod adresem: 

http://iml.biz.pl/index.php/ogloszenia

Powyższe ogłoszenia nie będą już publikowane w kategorii "Aktualności".

Zapraszamy wszystkich wykonawców do śledzenia nowych ogłoszeń oraz do składania ofert.

Fundusze Europejskie