O Spółce

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. została zawiązana przez Województwo Łódzkie Aktem Założycielskim Spółki z dnia 18 marca 2014 r. na podstawie zgody organu stanowiącego Samorządu Województwa Łódzkiego wyrażonej w Uchwale Nr XLII/789/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 listopada w sprawie: wyrażenia zgody na zawiązanie spółki prawa handlowego - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego o charakterze użyteczności publicznej w postaci promocji i ochrony zdrowia - określona w ustawie o samorządzie województwa.

Realizacja podstawowego przedmiotu działalności Spółki odbywać się będzie poprzez świadczenie przez Spółkę usług w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Województwa Łódzkiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a które to zostaną zlecone przez Województwo Łódzkie.

Świadczenie przez Spółkę usług w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Województwa Łódzkiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia następować będzie poprzez wspieranie podmiotów leczniczych dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, we wszelkich prawnie dopuszczalnych formach, prowadząc zarówno działalność o charakterze nieodpłatnym jak i odpłatnym.

Forma wsparcia podmiotów leczniczych jest  każdorazowo dostosowana do aktualnych wymogów prawnych oraz uwarunkowań faktycznych poszczególnych działań.