OGŁOSZENIE NR 115/ZO/COV/20 DOT. ZAKUPU URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I POJAZDÓW WRAZ Z PŁYNAMI SZT. 1

logo lodzie UE RP fundusze unijne

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w imieniu Województwa Łódzkiego zaprasza do składania ofert na dostawę ZAKUPU URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I POJAZDÓW WRAZ Z PŁYNAMI SZT. 1

dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 z poźn. zm.)

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje: ZAKUPU URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I POJAZDÓW WRAZ Z PŁYNAMI SZT. 1 (OPZ poniżej). 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: podmioty lecznicze na terenie województwa łódzkiego

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10.09.2020 roku do godz. 14:00.

FORMULARZ OFERTOWY - ZAKUPU URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I POJAZDÓW WRAZ Z PŁYNAMI SZT. 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWY - Opis  Minimalnych Parametrów ZAKUPU URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I POJAZDÓW WRAZ Z PŁYNAMI SZT. 1 >>> (W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji, w których występuje różnica - przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie - Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny).

WYMOGI DLA PŁYNÓW - do pobrania tutaj.

Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
  2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
  3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczychlub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
  4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*

Oferty zawierające także cenę (netto, brutto, stawka VAT), ilość dostępnych sprzętów, termin realizacji, warunki płatności, formularz asortymentowy oraz pozostałe wymagane dokumenty, prosimy przesyłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10.09.2020 roku do godz. 14:00

*Możliwe jest złożenie oferty na ilość sprzętu mniejszą, niż Zamawiający przewiduje do zakupu.

Podstawowym kryterium wyboru jest cena, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert tj. Termin realizacji/dostepność oferowanego sprzętu, zgodność z OPZ itp. 

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

>>> http://iml.biz.pl/index.php/161-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-6-specustawy-covid <<<

UWAGA! Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

Wzór Umowy podpisywany z wyłonionym wykonawcom znajduje się pod linkiem : WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.