OGŁOSZENIE NR 116/ZO/COV/20 DOT. SPRZĘT- MACIERZ I SERWERY

logo lodzie UE RP fundusze unijne

Zamawiajacy informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. 

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o– w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na dostawę oraz instalację SPRZĘTU- MACIERZY I SERWERÓW w ilości po 1 sztuce. dla potrzeb projektu pod tytułem  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego  z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zmianami)

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Dostawę i montaż SPRZĘTU- MACIERZY I SERWERÓW w ilości po 1 sztuce

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: 
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17.09.2020 roku do godz. 12:00.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert i na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poniższych, wypełnionych formularzy.

Formularz ofertowy Obligatoryjnie w formie edytowalnej

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zgodności z opisem (W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których występuje różnica - przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie - Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
  2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta (jeśli dotyczy)
  3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
  4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*

Podstawowe kryteria wyboru to: cena, dostępność/termin realizacji, parametry techniczne, w tym zgodność z OPZ oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert.

UWAGA! Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji w ramach art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zmianami)

>>> http://iml.biz.pl/index.php/161-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-46-c-ustawy z dnia 5-12-2008-r <<<

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru. Wzór poniżej:

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU

Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.