OGŁOSZENIE NR 119/ZO/COV/20 DOT. CHŁODZIAREK NA ODCZYNNIKI LABORATORYJNE – 2 SZT.

logo lodzie UE RP fundusze unijne

 

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert - oferty należy składać do dnia 25.09.2020 r. do godz. 16.00.

UWAGA! Wyjaśnienia zostały zamieszczone na dole ogłoszenia!

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o– w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na dostawę Chłodziarek na odczynniki laboratoryjne – 2 szt.  – dla potrzeb projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę chłodziarek na odczynniki laboratoryjne w ilości 2 szt.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23.09.2020  25.09.2020 roku do godz. 16:00.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert i na  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poniższych, wypełnionych formularzy.

Formularz ofertowy Obligatoryjnie w formie edytowalnej

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW  wypełniony i podpisany dokument, potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów  (W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których występuje różnica - przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie - Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
  2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta( jeśli dotyczy)
  3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
  4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*

Podstawowe kryteria wyboru to: cena, dostępność/termin realizacji, parametry techniczne, w tym zgodność z OPZ oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert.

UWAGA! Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji:

http://www.iml.biz.pl/index.php/289-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-46-c-ustawy-z-dnia-5-12-2008-r-data-publikacji-10-09-2020r

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru. Wzór poniżej:

 WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU

Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

 

Wyjaśnienia z dnia 23.09.2020 r.