OGŁOSZENIE NR 55/ZO/COV/2021 : Agregat prądotwórczy - dostawa, modernizacja

Nowy logotym Fundurze Europejskie kolor

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o–  w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na modernizację układu zasilania wraz z dostawą i wymianą agregatu prądotwórczego w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji  im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi, ul. Okólna 181 , dla potrzeb projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z budżetu Województwa Łódzkiego.

Procedura na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)

Nr postępowania 55/ZO/COV/2021

Wyjaśnienie z dnia 07.06.2021r.

 1. Przedmiot Zapytania Ofertowego

  Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest modernizacja układu zasilania wraz z dostawą i wymianą agregatu prądotwórczego w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji  im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi, w zakresie : demontażu istniejącego zespołu prądotwórczego wraz z rozdzielnią, dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb agregatu, dostawy i montażu: agregatu i rozdzielni głównej , automatycznego układu czerni i wyrzutni oraz montażu układu wyrzutu spalin, instalacji kablowej, automatyki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: projekt budowlano-wykonawczy,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót , które są załącznikiem do zapytania : załącznik nr 2

załącznik nr 2 DWG

załącznik nr 2 PDF

 

 1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej części zamówienia.

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji  Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi, ul. Okólna

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 90 dni od dnia podpisania umowy .

 

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.06.2021 roku do godz. 11:00.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3
 • Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe – Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 zadanie na wykonanie modernizacji rozdzielni głównej wraz z wymianą agregatu prądotwórczego wraz z robotami obejmującymi instalacje elektryczne na kwotę co najmniej - 200 000 zł brutto

oraz złoży dowód potwierdzający, że roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy Zamawiający żąda ( wraz z ofertą ): odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1;  dokumenty i wypełnione oświadczenia wymienione w ust. 6 i 7, zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów– jeżeli dotyczy; pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert poniższych, wypełnionych formularzy wraz dokumentami z ust. 8 : Formularz ofertowy zgodnie  z załącznikiem nr 1 , Oświadczenie
 1. Zamawiający przyjął 100% ceny jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
  1. Kryterium „cena” zostanie wyliczona według poniższego wzoru:     

           

               Cena oferty najniższa spośród wszystkich ważnych ofert  (bez ofert, które zostały wykluczone, odrzucone)

Cena= ----------------------------------------------------------------- x 100% x 100

             Cena badanej oferty (bez ofert, które zostały wykluczone, odrzucone)

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium.

 1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

Termin za zadawanie pytań : 02.06.2021. godzina 10:00. Po upływie terminu na zadawanie pytań Zamawiający nie odpowiada na zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru .

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Spółce IMŁ Sp. z o.o. można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres niezbędny  do archiwizacji dokumentacji;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 13. nie przysługuje Pani/Panu:
 14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego