OGŁOSZENIE NR 56/ZO/COV/21- DOSTAWA Defibrylatorów na porzeby ZRM- 10 szt.

logo

OGŁOSZENIE NR 56/ZO/COV/21- DOSTAWA Defibrylatorów na porzeby ZRM- 10 szt.

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.-  w imieniu Województwa Łódzkiego- zaprasza do składania ofert na dostawę/montaż Defibrylatorów na potrzeby ZRM - 10 szt. dla potrzeb projektu pod tytułem „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej tym wirusem u ludzi”, realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach kryzysowych, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz z efektami ich rozwiązywania problemów kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż Defibrylator na potrzeby ZRM - 10 szt.

Numer postępowania: 56/ZO/COV/21

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą

III. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

(Aktualizacja 28.05.21r! Zmiana terminu składania ofert do 08.06.2021r.)

Oferty należy drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 03.06.2021r 08.06.2021r do godziny 12:00.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie jej w terminie składania ofert na wyżej wymienione adresy e-mailowe wraz z poniższymi, wypełnionymi formularzami oraz (jeśli dotyczy) wymaganą dokumentacją. (UWAGA! W tylule wiadomości proszę zamieścić numer postępowania)


FORMULARZ OFERTOWY - Obligatoryjnie w formie edytowalnej.

FORMULARZ ASORTYMENTOWY- OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW - Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zgodności z opisem

(W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji, w których występuje różnica - przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie - Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania dodatkowych wyjaśnień do przedmiotowego postępowania).


Do oferty należy dołączyć (jeśli dotyczy):

  1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. 
  2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
  3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
  4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o kryteria w trakcie badań badania ofert.

Oferty muszą zawierać cenę (netto, brutto, stawka VAT), ilość dostępnego asortymentu, termin realizacji- ilość dni od podpisania umowy przez Zamawiającego , warunki płatności, formularz asortymentowy oraz pozostałe wymagane dokumenty (jeśli dotyczą).

UWAGA! Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty. 

*Możliwe jest złożenie oferty na ilość sprzętu mniejszą, niż Zamawiający przewiduje do zakupu.

Podstawowym kryterium wyboru jest cena, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert tj. Termin realizacji/dostępność oferowanego sprzętu, zgodność z OPZ itp. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.


Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dokumentu załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej..