Ogłoszenie nr 62/ZO/COV/21 DOT. ZAKUPU KOMBINEZONÓW OCHRONNYCH TYPU TYVEC/TYCHEM WRAZ Z OCHRANIACZAMI OBUWIA DO KOLAN – 1744 KOMPLETÓW

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. – w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na dostawę  kombinezonów ochronnych typu Tyvec/Tychem wraz z ochraniaczami  obuwia do kolan 1744 kompletów. Zakup jest  finansowany z środków budżetu Województwa Łódzkiego.

Procedura na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. 2020.1842 ze zm.)

Przedmiot Ogłoszenia:

- dostawa kombinezonów ochronnych typu Tyvek/Tychem wraz z ochraniaczami obuwia do kolan – łącznie 1744  kompletów*, kombinezony w rozmiarach: M, L, XL,XXL (strukturę rozmiarową  określi Zamawiający po rozstrzygnięciu ogłoszenia).

Kombinezon ochronny

 • zgodność z normami: PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004)
 • deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
 • oznakowanie CE

Produkt zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

 • odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa,
 • minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1),
 • co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN13034:2005+A1:2009,
 • zamek błyskawiczny kryty listwą.

 

Wymóg bezwzględny - SZWY ZABEZPIECZONE TAŚMĄ USZCZELNIAJĄCĄ NAKLEJANĄ NA GORĄCO  OD ZEWNĄTRZ!

*Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu zamówienia w zależności od otrzymanej oferty i kwoty, którą przeznaczył na ten cel (+/- 30%).

I. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Miejsce realizacji zamówienia: magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.).

II. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16.06.2021 roku do godz. 12:00.

III. Warunki uczestnictwa w postępowaniu :

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który:

 1. Prześle załączony  formularz ofertowy, który stanowi załącznik do ogłoszenia  Formularz ofertowy w formie edytowalnej.
 2. Zaoferuje produkt zgodny z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu – prześle wraz
  z formularzem ofertowym scany kart produktu, deklarację zgodności na zgodność w wymogami rozporządzenia UE 2016.425, certyfikat CIOP-PIB  oraz zdjęcia produktu zawierające informacje w języku polskim dotyczące spełnienia wymagań zamawiającego.
 3. W przypadku braku powyższych dokumentów wykonawca nie będzie wzywany do ich uzupełnienia, lecz jego oferta zostanie odrzucona.
 4. Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg. załączonego WZORU
  z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy
  i Zamawiającego.

Wymogi bezwzględne:

 • Proponowany produkt musi posiadać certyfikat CIOP-PIB - oferty bez dokumentu nie będą rozpatrywane.
 • Na potrzeby postępowania - na pisemny wniosek Spółki Oferent dostarczy w ciągu
  48 godzin od wezwania oryginały załączanej dokumentacji – do wglądu.
 1. Uwagi końcowe
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania uzasadnienia.
 2. Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia próbek zaoferowanego produktu w wyznaczonym terminie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy  z wybranym Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego ogłoszenia.
 4. W przypadku gdy wybrany wykonawca uchyli się od podpisania umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.
 5. Wybrany wykonawca zostanie  poinformowany o dokonanym wyborze drogą elektroniczną.
 6. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 7. Ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy formularza ofertowego oraz przesłanych wraz z nim informacji, dokumentów i materiałów. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów i informacji.
 9. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu tylko w przypadku gdy załączony scan jest nieczytelny lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości.
 10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych
  w postępowaniu. Podstawowym  kryterium  wyboru Wykonawcy będzie jakość wykonania 
  i cena.
 11. Zamawiający nie honoruje przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.
 12. Zamawiający nie wymaga podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym.
 13. Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty. 
 14. Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru
  z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy
  i Zamawiającego. Do umowy załączany jest Formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej oraz Formularz RODO.

Pytania 1  Pytania 2  

Odpowiedź 1  Odpowiedź 2