OGŁOSZENIE NR 63/ZO/COV/21- DOSTAWA APARATÓW USG w ilości 2 sztuk

Nowy logotym Fundurze Europejskie kolor

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.- w imieniu Województwa Łódzkiego- zaprasza do składania ofert na dostawę aparatów USG w ilości 2 sztuk dla potrzeb projektu pod tytułem „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej tym wirusem u ludzi”, realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach kryzysowych, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz z efektami ich rozwiązywania problemów kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż aparatów USG w ilości 2 sztuk

Numer postępowania: 63/ZO/COV/21

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą

III. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 18.06.2021r do godziny 12:00.

Warunek rozpatrzenia oferty jest przesłanie jej w terminie składania ofert na wyżej wymienione adresy e-mailowe wraz z poniższymi, wypełnionymi formularzami.

FORMULARZ OFERTOWY - Obligatoryjnie w formie edytowalnej.

FORMULARZ ASORTYMENTOWY- OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW

(W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji, w których danych różnica - przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie - Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej.
  2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
  3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
  4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość

Kryteria wyboru to: cena, dostępność / termin realizacji, parametry techniczne, w tym podstawowe zgodność z OPZ oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o kryteria w trakcie badań badania ofert.

Oferty muszą zawierać cenę (netto, brutto, stawka VAT), ilość dostępnego asortymentu, termin realizacji- ilość dni od podpisania umowy przez Zamawiającego, warunki płatności, formularz asortymentowy oraz pozostałe wymagane dokumenty.

UWAGA! Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dokumentu załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektroniczne