OGŁOSZENIE NR 29/ZO/COV/23- dotyczy zakupu uretrotomu w ilości 2 sztuk.

Wyjaśnienia z dnia 20.01.2023 r.

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.  –  w imieniu Województwa Łódzkiego zaprasza do składania ofert na dostawę uretrotomu w ilości 2 sztuk dla potrzeb projektu pod tytułem „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.)

Nr sprawy 29/ZO/COV/23

I. Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę uretrotomu w ilości 2 szt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający przewiduje dwa etapy postępowania o udzielenie zamówienia:

I Etap – złożenie oferty wraz z przedmiotowymi środkami dowodowymi oraz podmiotowych środków dowodowych na wezwanie

II Etap –  złożenie oferty negocjacyjnej w kryterium ceny z wykonawcami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu zakupowym.

II. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

III. Warunki uczestnictwa w postępowaniu

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który prześle:

 1. wypełniony formularz ofertowy w formie edytowalnej zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. wypełniony formularz asortymentowy zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. przedmiotowe środki dowodowe:

 • dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. 
 • deklaracji zgodności wystawionej przez producenta ( jeśli dotyczy)
 • wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
 • katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego parametry techniczne, jakość.

Przedmiotowe środki dowodowe muszą być złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą pod rygorem jej odrzucenia.

4. podmiotowe środki dowodowe:

 • wykaz jednej dostawy na spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawa została wykonana , dowody określające czy dostawa, została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane lub są wykonywane – 1 dostawa dotyczącą przedmiotu zamówienia tj. uretrotomu na wartość brutto min. 34 000,00 zł. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę objętą jedną umową (czynnością cywilnoprawną) i dokonaną w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Wykaz dostaw należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 3.

Podmiotowe środki dowodowe, składane są po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego do ich złożenia. Wezwanie będzie skierowane do trzech Wykonawców, których oferty będą najkorzystniejsze wg kryterium ceny.

Dla dokumentów przedmiotowych i podmiotowych obcojęzycznych należy dołączyć stosowne tłumaczenie na język polski.

IV. Kryteria oceny ofert:

Do oceny ofert przyjmuje się kryterium cena 100%.

Oferty muszą zawierać cenę (netto, brutto, stawka VAT), ilość asortymentu, warunki płatności, dane asortymentowe oraz pozostałe wymagane dokumenty.

V. Negocjacje:

Po złożeniu ofert nastąpi ich ocena pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowych środków dowodowych złożonych wraz z ofertą.

Trzy oferty pierwotne z najtańszą ceną, które spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie przedmiotowym lub dwie oferty pierwotne lub jedna oferta pierwotna w przypadku,  gdy nie wpłynęło więcej ofert, będą oceniane w zakresie podmiotowym po wcześniejszym wezwaniu ich do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych. Następnie Wykonawcy zostaną zaproszeni do złożenia ofert negocjacyjnych.

W sytuacji kiedy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złoży podmiotowego dokumentu, Zamawiający będzie sukcesywnie wzywał kolejnych w rankingu ceny Wykonawców do uzyskania trzech ważnych ofert w celu przeprowadzenia negocjacji. Jeżeli zostaną dwie oferty ważne lub jedna oferta ważna negocjacje z Wykonawcą będą przeprowadzone.

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę wraz z przedmiotowymi środkami dowodowymi należy przesłać na adres mailowy: anna.dembowska@iml.biz.pl  do dnia 25.01.2023 r. do godz. 9:00. Składana oferta musi być zaszyfrowana, tj. opatrzona hasłem dostępowym (np. w programie 7-ZIP). Wykonawca prześle na podany powyżej adres mailowy hasło dostępu do odszyfrowania złożonych plików w dniu 25.01.2023 r. od godz. 9:30 do godz. 10:30.

Oferty złożone pierwotnie w formie niezaszyfrowanej lub podanie hasła w innym niż ww. terminie będzie skutkowało odrzuceniem ofert.

W korespondencji (składanej ofercie, korespondencji z Zamawiającym) obowiązkowo należy powoływać się na numer postępowania wskazany w ogłoszeniu postępowania (29/ZO/COV/23).

Wiadomość e-mail zawierająca ofertę lub ofertę negocjacyjną nie może zawierać hasła do otwarcia zaszyfrowanego pliku z ofertą. Przesłanie oferty pierwotnej wraz z hasłem do jej otwarcia stanowi podstawę do odrzucenia oferty, a w przypadku oferty negocjacyjnej uznania jako wiążącej oferty pierwotnej. Informacyjnie wskazujemy, że złożenie oferty negocjacyjnej nie będzie obligatoryjne. W przypadku jej braku do końcowej oceny ofert zostanie uwzględniona pierwotna oferta. Wezwanie do złożenia oferty negocjacyjnej nastąpi na wezwanie Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje możliwości zwrócenia się Wykonawcy do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia w terminie do dnia 18.01.2023 r. do godziny 15:00.

Publikacja wyjaśnień nastąpi na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Postępowania Covidowe” nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po ww. terminie Zamawiający nie będzie składał wyjaśnień.

VII. Uwagi końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.
 2. Ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy formularza ofertowego i asortymentowego oraz przesłanych informacji, dokumentów i materiałów. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w zakresie jednego zadania.
 4. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o dokonanym wyborze drogą elektroniczną.
 5. Zamawiający nie honoruje przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru tj. załącznik nr 4 z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego.

7. W przypadku gdy wybrany wykonawca uchyli się od podpisania umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych badanych ofert.

8. Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

Kontakt IMŁ: Zamówienia publiczne e-mail : anna.dembowska@iml.biz.pl

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 34 lok. 105 , 90-135 Łódź adres e-mail: iml@iml.biz.pl;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Spółce IMŁ Sp. z o.o. można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@iml.biz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustaleniami

 oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego