O spółce

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. została zawiązana przez Województwo Łódzkie Aktem Założycielskim Spółki z dnia 18 marca 2014 r. na podstawie zgody organu stanowiącego Samorządu Województwa Łódzkiego, który jest 100% udziałowcem Spółki.

Spółka realizuje zadania własne Samorządu Województwa Łódzkiego na podstawie zawartej w dniu 12 września 2014 r. umowy powierzenia poprzez wspieranie Podmiotów Leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd, we wszelkich prawnie dopuszczalnych formach, prowadząc działalność o charakterze nieodpłatnym nie działając w celu osiągnięcia zysków i przynoszenia dochodów.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego o charakterze użyteczności publicznej w postaci promocji i ochrony zdrowia oraz zadań zawiązanych z wyposażaniem podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt medyczny, środki ochrony indywidualnej, jak również inwestycje budowlane, remonty i modernizacje budynków.

Forma wsparcia Podmiotów Leczniczych jest  każdorazowo dostosowana do aktualnych wymogów prawnych oraz uwarunkowań faktycznych poszczególnych działań.