Inwestycje

Spółka, zgodnie z celami swej działalności, tj. zaspokojenia bieżących potrzeb Społeczności Województwa Łódzkiego, realizując powierzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego zadania, przeprowadziła w latach 2020 – 2021 szereg inwestycji polegających na zakupie sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej oraz robót budowlanych na kwotę ponad 151 mln zł. w ramach projektu pod tytułem  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego i finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia oraz Budżetu Województwa Łódzkiego.

Zakupiony w ramach procesu inwestycyjnego sprzęt medyczny, Spółka – jako podmiot wspierający udostępniła nieodpłatnie Podmiotom Leczniczym, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.


Rok 2021

Spółka w 2021 r. w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich oraz Budżetu Województwa Łódzkiego dokonała zakupów na kwotę ponad 63 mln zł na dostawę sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej do 35 Podmiotów Leczniczych na terenie Województwa Łódzkiego.

Sprzęt medyczny

 • Myjnia ultradźwiękowa stacjonarna dwukomorowa typ UMD642 nr fabr. 284 wyposażona w pistolet HEGA DINA  z 8 końcówkami
 • Zgrzewarka rotacyjna FAMOS typ SMS F-110  Protect nr fabr. 3020056, dystrybutor rękawów z obcinarką 1-poziomowy Famos typ TS600, nadstawka typ OZ600 do dystrybutora typ TS600, blat przedni rolkowy F-110/F220 Protec
 • Diatermia chirurgiczna – 3 szt.
 • Wiertarki ortopedyczne w ilości 3 szt. (napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich Acculan 4 GA330 – 2 szt. oraz piła oscylacyjna Acculan 4 GA331 – 1 szt.); Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym (system laparoskopowy typu Einstein Vision 3.0 – 3D) – 1 kpl.
 • Wiertarka neurochirurgiczna – 1 szt. (napęd szybkoobrotowy do zabiegów neurochirurgicznych PiDrive+ Singnature 5407300000); Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – (Prime 1105 1105-000-026)

Inwestycje remontowo-budowlane

Spółka po zakończonym w grudniu 2020 r. postępowaniu przetargowym  o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie przy ul. Czplinieckiej 123, dokonała w październiku 2021 r. odbioru końcowego robót. W marcu 2021 r. wszczęto i zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę pełnienia funkcji inwestora nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach w/w zadania:

 • Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

Rok 2020

Sprzęt medyczny

Spółka w 2020 r. w ramach Programu Regionalnego Funduszy Europejskich oraz Budżetu Województwa Łódzkiego wydatkowała kwotę ponad 87 mln zł na dostawę sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej do 17 Podmiotów Leczniczych na terenie Województwa Łódzkiego, z czego większość dotyczyła dostaw sprzętu medycznego m.in.:

 • Ambulanse (klasyczne, neonatologiczne, w tym z ECMO, bariatryczne) – 34 szt.
 • Tomografy komputerowe – 6 szt. (w tym jeden w zabudowie kontenerowej)
 • Respiratory (stacjonarne, z kompresorem/turbiną, transportowe) – 125 szt.
 • Kardiomonitory – 162 szt. oraz 6 systemów centralnego monitorowania pacjenta
 • Łóżka intensywnej opieki medycznej/ do intensywnej terapii – 139 szt.
 • Pompy infuzyjne/ objętościowe – 635 szt.
 • Aparaty RTG – 9 szt.
 • Aparaty USG – 5 szt.
 • Systemy kompresji klatki piersiowej – 15 szt.
 • Defibrylatory – 18 szt.
 • Sterylizator plazmowy – 1 szt.
 • Wieże endoskopowe – 2 szt.
 • ECMO – 3 szt.
 • Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z głowicą do 96 izolacji równocześnie – 1 szt
 • Automatyczny analizator immunologiczny do oznaczania ilościowego przeciwciał neutralizujących SARS-CoV-2 w klasie IgG metodą chemiluminescencji FLASH (CLIA) wraz z testami – 1 szt.
 • Aparaty do wentylacji nieinwazyjnej – 31 szt.
 • Aparat nerkozastępczy – 13 szt.
 • System do dekontaminacji powietrza – 4 szt.
 • Terminale mobilne – 20 szt.
 • Macierz i serwery – 1 szt.
 • Urządzenia do dezynfekcji pojazdów wraz z zapasem koncentratu środka odkażającego – 38 szt.
 • Aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej – 71 szt.

Oprócz zakupów sprzętowych Spółka zawarła szereg umów na dostawy środków ochrony osobistej do magazynów Województwa Łódzkiego, skąd były redystrybuowane do Podmiotów Leczniczych według zapotrzebowania.

Inwestycje remontowo-budowlane

W 2020 r. spółka kontynuowała zapoczątkowane w 2019 r. inwestycje remontowo – budowlane w obiektach leczniczych wyznaczonych do modernizacji przez samorząd województwa łódzkiego.

 W tym czasie zakończono realizację następujących inwestycji:

 • W lutym 2020 r. w  Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim inwestycję polegającą na modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 • W Marca 2020 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu inwestycję polegającą na rozbudowie i przebudowie Szpitala im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Intensywnej Terapii wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej
  i zagospodarowaniem terenu – etap I.
 • W kwietniu 2020 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu inwestycję polegającą na wykonaniu wejścia do budynku szpitala od strony podwórka, składające się z podestu, schodów i pochylnie dla niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej z balustradami ze stali kwasoodpornej, nawierzchni ze stali ryflowanej.
 • W grudniu 2020 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach inwestycję polegającą na przebudowie układu zasilania w energię elektryczną.

Ponadto Spółka w dniu 23 grudnia 2020 r. zawarła umowę na  przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123.