Sprawozdania finansowe i prognozy

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2023 rok

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta w 2024 roku

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta za 2022 rok

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta w 2023 roku