OGŁOSZENIE NR 4/ZO/COV/22- dotyczy zakupu kombinezonów ochronnych wraz z ochraniaczami obuwia do kolan w ilości 30.000 kompletów

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w dniu 26.04.2022 r.

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. Z o.o.  –  w imieniu Województwa Łódzkiego  –  zaprasza do składania ofert na dostawę kombinezonów ochronnych wraz z ochraniaczami obuwia do kolan w ilości 30.000 kompletów dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach kryzysowych, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz z efektami ich rozwiązywania problemów kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.)

Numer sprawy 4/ZO/COV/2022

I. Przedmiot Zapytania Ofertowego

Dostawa kombinezonów ochronnych wraz z ochraniaczami obuwia do kolan w ilości  30 000 kompletów* w tym:

 1. 10 000 kpl. w rozmiarze S
 2. 17 000 kpl. w rozmiarze M
 3. 3 000 kpl. w rozmiarze L

* Na komplet składa się certyfikowany kombinezon oraz certyfikowane ochraniacze na obuwie.

Kombinezony ochronne wraz z ochraniaczami obuwia do kolan muszą spełniać :

 1. Wszystkie wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE zgodnie
  z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dotyczącej środków ochrony indywidualnej
 2. Muszą posiadać certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną zarejestrowaną na dzień składania ofert
  w bazie UE : European Commission Notified body Nando w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
  link do strony: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
 1. Zgodność z normami: PN-EN 14126:2005 – Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004)
  i spełniać wymagania normy EN 14126 dotyczącej odzieży ochronnej według co najmniej wyszczególnionego warunku:
  1. klasa 4 lub wyższa dla odporności na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego
  2. minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1)
  3. zamek błyskawiczny kryty listwą
  4. rękawy z elastycznym zabezpieczeniem.
 2. Co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009
 3. Szwy zabezpieczone taśmą uszczelniającą naklejaną na gorąco od zewnątrz.
 4. Szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie
 5. Wykonany z barierowej włókniny
 6. Muszą posiadać deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
 7. Muszą posiadać oznakowanie CE
 8. Muszą posiadać zdolności techniczne i zawodowe (referencja)

Zamawiający zastrzega możliwość wyboru jednej oferty najkorzystniejszej bądź kilku ofert.

Zamawiający przewiduje II etap postępowania o udzielenie zamówienia – negocjacje ceny z wykonawcami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu zakupowym.

Wszystkie kombinezony ochronne wraz z ochraniaczami obuwia do kolan powinny posiadać oznakowanie opakowań jednostkowych i zbiorczych informujących o liczbie sztuk w opakowaniu zbiorczym i danych producenta (nazwa, adres), sposobie użycia i wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia . Pakowany w indywidualne opakowanie.  
W każdym indywidualnym opakowaniu oprócz kombinezonu powinna znajdować się informacja zawierająca nazwę, model i rozmiar kombinezonu oraz instrukcja użytkowania w języku polskim.

*Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu zamówienia o maksymalnie 35% w zależności od otrzymanej oferty i kwoty, którą przeznaczył na ten cel.

II. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.)

Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od podpisania umowy.

III. Warunki uczestnictwa w postępowaniu

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który prześle:

 1. wypełniony formularz ofertowy w formie edytowalnej zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. wymaganą dokumentacje:
 1. deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 w języku polskim,
 2. deklarację potwierdzającą zgodność z normami: PN-EN 14126:2005 (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004) w języku polskim lub angielskim wskazujący przeprowadzenie badań – załączone sprawozdanie/raport z badań z odporności na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego dla klasy j.w. lub oświadczenie producenta wyrobu o spełnianiu wymaganych norm przez zaoferowany produkt;
 3. certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną zarejestrowaną na dzień składania ofert w bazie European Commission Notified body Nando w ramach rozporządzenia 2016/425 w języku polskim lub angielskim
  link do strony: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
 4. kartę produktu /ulotkę /folder potwierdzające jednoznacznie zgodność oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem parametrów i wymagań w języku polskim
 5. zdjęcia
 6. oznakowanie i instrukcję użytkowania w języku polskim
 7. na spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykaz jednej dostawy, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodu określającego czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane lub są wykonywane – 1 dostawa dotyczącą przedmiotu zamówienia tj. zakupu kombinezonów ochronnych wraz z ochraniaczami obuwia  na  wartość min. 150.000,00 zł brutto lub 2 dostawy o łącznej wartości 150.000,00 zł brutto – zgodnie z załącznikiem nr 2. 
  Przez jedną dostawę rozumie się dostawę objętą jedną umową (czynnością cywilnoprawną)

IV. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę (wypełniony formularz ofertowy w formie edytowalnej wraz z wymaganą dokumentacją) należy złożyć drogą elektroniczną na adres: natalia.pietrzak@iml.biz.pl do dnia 15.03.2022 roku do godz. 9:00 w postaci zaszyfrowanego pliku. Hasła do otwarcia pliku należy przesłać drogą elektroniczną na adres: natalia.pietrzak@iml.biz.pl  w dniu 15.03.2022 roku od godz. 09:30 do 10:30.

Oferty złożone pierwotnie w formie niezaszyfrowanej lub podanie hasła w innym niż ww. terminie będzie skutkowało odrzuceniem ofert.

Oferty negocjacyjne złożone w formie niezaszyfrowanej lub podanie hasła w innym niż podanym we wniosku do złożenia oferty negocjacyjnej, terminie będzie skutkowało odrzuceniem ofert.

Wiadomość e-mail zawierająca ofertę lub ofertę negocjacyjną nie może zawierać hasła do otwarcia zaszyfrowanego pliku z ofertą. Przesłanie oferty pierwotnej wraz z hasłem do jej otwarcia lub w formie niezaszyfrowanej stanowi podstawę do odrzucenia oferty, a w przypadku oferty negocjacyjnej uznania jako wiążącej oferty pierwotnej. Ponadto podanie hasła w innych niż  wskazanych w ogłoszeniu oraz wezwaniach terminach, będzie skutkowało odrzuceniem ofert.  

Wskazujemy, że złożenie oferty negocjacyjnej nie będzie obligatoryjne.

W przypadku jej braku do końcowej oceny ofert zostanie uwzględniona pierwotna oferta.

Wezwanie do złożenia oferty negocjacyjnej nastąpi na wniosek Zamawiającego.

Zamawiający uznaje za wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i nie przewiduje możliwości zadawania pytań i publikacji wyjaśnień.

V. Kryteria oceny ofert:

Do oceny ofert przyjmuje się kryterium- cena 100%.

Oferty muszą zawierać cenę (netto, brutto, stawka VAT), ilość dostępnego asortymentu, warunki płatności, dane asortymentowe zawarte w formularzu ofertowym oraz pozostałe wymagane dokumenty.

VI. Uwagi końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia
 2. Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia próbek zaoferowanego produktu lub uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.
 3. Ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy formularza ofertowego oraz przesłanych wraz z nim informacji, dokumentów i materiałów. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 5. Oferent może złożyć ofertę na ilość mniejszą niż wskazana w ogłoszeniu, jednak na nie mniej niż 10.000 kompletów
 6. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o dokonanym wyborze drogą elektroniczną
 7. Zamawiający nie honoruje przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia
 8. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru- załącznik nr 3 z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego
 9. W przypadku gdy wybrany wykonawca uchyli się od podpisania umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert

Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

Osoba do kontaktu IMŁ: Zamówienia publiczne: natalia.pietrzak@iml.biz.pl 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź adres e-mail: iml@iml.biz.pl;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Spółce IMŁ Sp. z o.o. można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@iml.biz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustaleniami

 oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego