OGŁOSZENIE NR. 54/ZO/COV/20 DOT. ZAKUPU Ultrasonografu szt. 1

UWAGA!

Zamawiający informuje, że ogłoszenie zostało UNIEWAŻNIONE!

Spółka  Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z oo . –  w imieniu Województwa Łódzkiego  –  zaprasza do składania ofert na zakup ULTRASONOGRAFU  – 1 szt.  dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt. „ Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i gniazdorzeniania się choroby zakaźnejanej tym wirusem u ludzi ”, zrealizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII .2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach z przeciwdziałaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, inne choroby zakaźnych oraz prace nad nimi kryzysowymi (Dz.U. 2020.374 z poźn. Zm.)

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia do: Dostawę i montaż  Ultrasonografu – 1 szt.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji: usługi lecznicze na terenie województwa łódzkiego  (1 lokalizacja)

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty proszę drogą na adres:  iml@iml.biz.pl  do dnia 24.07.2020 roku  do godz. 16:00 .

Warunek rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania i na adres:  iml@iml.biz.pl plik  wypełnione formuły.


FORMULARZ OFERTOWY >>>  Obligatoryjnie w  formie edytowalnej . 

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – OPIS MINIMALNE PARAMETRÓW >>>  Do oferty dołączenia potwierdzenie zgodności z opisem (W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których dostępne są oferty – przy czym nie ma zapytań zapytań – Zamawiający) przewiduje na etapy możliwości, możliwość dopuszczenia w razie uznania, że ​​nie jest krytyczny) 


Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I:  Certyfikatu CE , tj. ekspertyza wystawiona przez poligonowaną biorącą udział przy kontroli zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach wyrobów, obowiązującą na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
  2. Deklaracji zgodności wystawionej przez dane (jeśli dotyczy)
  3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych  lub zgłoszenie wyrobu lub rozdział o rozwiązywaniu miejsc do obrotu (jeśli dotyczy)
  4. Katalogu / ulotki / opis produktu  potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość *

Kryteria wyboru to:  cena, dostępność / termin realizacji, parametry techniczne, w tym zgodność z OPZ oraz gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert.

UWAGA! Nie honorujemy przedpłatów ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Wyświetlaj termin ważności oferty oraz  o zapoznanie się z terminami realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

>>  https://iml.biz.pl/index.php/161-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-6-specustawy-covid  <<<


Wykonawca co do zasady jest warunki do zawarcia umowy wg wzoru z rejestracji, że dopuszcza zmiany wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego. Wzór poniżej:

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU


Zamawiający wybór jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.