OGŁOSZENIE NR 6/ZO/COV/22- dotyczy zakupów fartuchów barierowych / ochronnych / jednorazowych w ilości 87 000 sztuk

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. –  w imieniu Województwa Łódzkiego–  zaprasza do składania ofert na dostawę fartuchów barierowych, ochronnych, jednorazowych w ilości 87 000 sztuk dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt. „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach kryzysowych, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz z efektami ich rozwiązywania problemów kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.)

Numer sprawy 6/ZO/COV/22

I. Przedmiot zapytania ofertowego

Fartuchy barierowe/ochronne/jednorazowe w ilości 87 000 sztuk, wiązane z tyłu na troki, z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec/rzep, rękawy z elastycznym zabezpieczeniem. Połączenia trwałe i rozdzielne płaskie. Produkt zapewnia skuteczną ochronę antywirusową i antybakteryjną. Stosowany jako warstwa wierzchnia na odzież, zapobiega przenikaniu czynników biologicznych, ciał stałych i cieczy.

Dostawa fartuchów barierowych/ochronnych/jednorazowych w ilości 87 000 sztuk:

Preferowane wartości sztuk dla danego rozmiaru:

 • maksymalnie 17 000 sztuk w rozmiarze S
 • maksymalnie 25 000 sztuk w rozmiarze M
 • maksymalnie 25 000 sztuk w rozmiarze L
 • maksymalnie 20 000 sztuk w rozmiarze XL

Fartuchy barierowe/ochronne/jednorazowe muszą spełniać :

 1. Wszystkie wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE.
 2. Muszą posiadać certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną zarejestrowaną w bazie UE: European Commission Notified body Nando w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, na dzień składania ofert
  link do strony: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
 3. Być zgodne z normami: PN-EN 14126:2005 – Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004) spełniać wymagania normy EN 14126 dotyczącej odzieży ochronnej według co najmniej wyszczególnionych warunków: klasa 4 lub wyższa dla odporności na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego
 4. Muszą posiadać deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425
 5. Muszą posiadać oznakowanie CE
 6. Wykonawca muszi posiadać zdolności techniczne i zawodowe (referencja)

Zamawiający zastrzega możliwość wyboru jednej oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający przewiduje II etap postępowania o udzielenie zamówienia – negocjacje ceny  z wykonawcami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu zakupowym.

Wszystkie fartuchy barierowe /ochronne/jednorazowe powinny posiadać oznakowania/ulotki informacyjne w języku polskim informujące o producencie, oznakowanie opakowań jednostkowych i zbiorczych informujących o liczbie sztuk w opakowaniu zbiorczym i danych producenta (nazwa, adres), sposobie użycia i wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia. Pakowany w indywidualne opakowanie. W każdym indywidualnym opakowaniu oprócz fartucha powinna znajdować się informacja zawierająca nazwę, model i rozmiar fartucha oraz instrukcję użytkowania w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu zamówienia o maksymalnie 35% w zależności od otrzymanej oferty i kwoty, którą przeznaczył na ten cel.

II. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119
(teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.)

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od podpisania umowy .

III. Warunki uczestnictwa w postępowaniu

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który prześle:

 1. wypełniony formularz ofertowy w formie edytowalnej zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. wymaganą dokumentacje:
  a. deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425
  b. deklarację potwierdzającą zgodność z normami: PN-EN 14126:2005 (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004) w języku polskim wskazujący przeprowadzenie badań – załączone sprawozdanie/raport z badań z odporności na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego dla klasy j.w. lub oświadczenie producenta wyrobu o spełnianiu wymaganych norm przez zaoferowany produkt
  c. certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną zarejestrowaną w bazie European Commission Notified body Nando w ramach rozporządzenia 2016/425 na dzień składania ofert.
  link do strony: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
  d. kartę produktu /ulotkę /folder potwierdzające jednoznacznie zgodność oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem parametrów i wymagań
  e. zdjęcie produktu
  f. oznakowanie i instrukcję użytkowania
  g. na spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykaz jednej dostawy, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodu określającego czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane lub są wykonywane – 1 dostawa dotyczącą przedmiotu zamówienia tj. zakupu fartuchów barierowych/ ochronnych/ jednorazowych na wartość min. 260 000,00 zł brutto lub 2 dostawy o łącznej wartości 260 000,00 zł brutto – zgodnie z załącznikiem nr 2.  Przez jedną dostawę rozumie się dostawę objętą jedną umową (czynnością cywilnoprawną).

Dla dokumentów obcojęzycznych należy dołączyć stosowne tłumaczenie na język polski.

IV. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: natalia.pietrzak@iml.biz.pl do dnia 20.04.2022 r. do godz. 9.00. Składana oferta musi być zaszyfrowana, tj. opatrzona hasłem dostępowym (np. w programie 7-ZIP), a Wykonawca po terminie składania ofert, ale nie później niż do dnia 20.04.2022 r. do godz. 10.30, prześle na podany powyżej adres mailowy hasło dostępu do odszyfrowania złożonych plików.

Oferty złożone pierwotnie w formie niezaszyfrowanej lub podanie hasła w innym niż ww. terminie będzie skutkowało odrzuceniem ofert.

W korespondencji (składanej ofercie, korespondencji z Zamawiającym) obowiązkowo należy powoływać się na numer postępowania wskazany w ogłoszeniu postępowania (6/ZO/COV/22).

Wiadomość e-mail zawierająca ofertę lub ofertę negocjacyjną nie może zawierać hasła do otwarcia zaszyfrowanego pliku z ofertą. Przesłanie oferty pierwotnej wraz z hasłem do jej otwarcia stanowi podstawę do odrzucenia oferty, a w przypadku oferty negocjacyjnej uznania jako wiążącej oferty pierwotnej Informacyjnie wskazujemy, że złożenie oferty negocjacyjnej nie będzie obligatoryjne. W przypadku jej braku do końcowej oceny ofert zostanie uwzględniona pierwotna oferta. Wezwanie do złożenia oferty negocjacyjnej nastąpi na wezwanie Zamawiającego.

Zamawiający uznaje za wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i nie przewiduje możliwości zadawania pytań i publikacji wyjaśnień.

V. Kryteria oceny ofert:

Do oceny ofert przyjmuje się kryterium cena 100%.

Oferty muszą zawierać cenę (netto, brutto, stawka VAT), ilość dostępnego asortymentu, warunki płatności, dane asortymentowe zawarte w formularzu ofertowym oraz pozostałe wymagane dokumenty. 

VI. Uwagi końcowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia próbek zaoferowanego produktu lub uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie.

Ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy formularza ofertowego oraz przesłanych wraz z nim informacji, dokumentów i materiałów. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o dokonanym wyborze drogą elektroniczną.

Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru tj. załącznik nr 3  z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy                   
i Zamawiającego.

Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

Osoba do kontaktu IMŁ: Zamówienia publiczne: natalia.pietrzak@iml.biz.pl

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź adres e-mail: iml@iml.biz.pl;

z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Spółce IMŁ Sp. z o.o. można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@iml.biz.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustaleniami

 oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego