OGŁOSZENIE NR. 68/ZO/COV/20 DOT. ZAKUPU UBRAŃ JEDNORAZOWYCH (BLUZA + SPODNIE) – 20 000 KOMPLETÓW

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o– w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na dostawę ubrań jednorazowych(bluza +spodnie)  – łącznie 20 000 kompletów dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 z poźn. zm.)

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup  ubrań jednorazowych (bluza +spodnie)  – łącznie 15 000 kompletów.

-ubranie bluza z krótkim rękawem i dwoma kieszeniami + spodnie

-włóknina SMS o gramaturze min. 35g/m2

-ubranie jednorazowego użytku

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.)

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: iml@iml.biz.pl do dnia 18.08.2020 roku do godz. 12:00.

Wypełniając poniższe formularze.

FORMULARZ OFERTOWY>>> *Prosimy o przesłanie formularza ofertowego w formie edytowalnej.

Prosimy o załączenie do oferty:

           1.Certyfikat CIOP-PIB – jeśli posiada.             

  Normy dla  produktów  wykorzystywanych  podczas zwalczania COVID-19 są dostępne na stronie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

  1. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
  2. Katalogu/ulotki/opisu/zdjęcia produktupotwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*
  3. Na wezwanie zamawiającego, wykonawca wyśle na adres IMŁ Sp. z o.o. jeden komplet ubrania  w celu oceny jakości produktu

*Możliwe jest złożenie oferty na ilość kompletów mniejszą, niż Zamawiający przewiduje do zakupu.

Podstawowym kryterium wyboru jest cena ,  jakość produktu  i termin realizacji.

UWAGA! Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie wymaga podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym.

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

>>> https://iml.biz.pl/index.php/161-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-6-specustawy-covid <<<

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego. Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.http://192.168.1.45/iml/wp-content/uploads/2022/04/FORMULARZ_-elektroniczna_f-ra-8.pdf