OGŁOSZENIE NR. 74/ZO/COV/20 DOT. ZAKUPU KOMBINEZONÓW OCHRONNYCH TYPU TYVEC/TYCHEM WRAZ Z OCHRANIACZAMI OBUWIA DO KOLAN – 23 700 KOMPLETÓW

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o– w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na dostawę kombinezonów ochronnych typu Tyvek/Tychem wraz z ochraniaczami obuwia do kolan – łącznie 23 700 kompletów dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 z poźn. zm.)

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę kombinezonów ochronnych typu Tyvek/Tychem wraz z ochraniaczami obuwia do kolan – łącznie 23 700 kompletów, kombinezony w rozmiarach: L, XL,XXL, XXXL. 

 -SZWY ZABEZPIECZONE TAŚMĄ KLEJONĄ OD ZEWNĄTRZ-.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.)

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: iml@iml.biz.pl do dnia

 do dnia 25.08.2020 roku do godz. 12:00.

Wypełniając poniższe formularze.

FORMULARZ OFERTOWY>>>

Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną  CIOP-PIB – obligatoryjnie. Normy dostępne są na stronie :  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19


   Oferty bez certyfikatu CIOP-PIB nie będą rozpatrywane

  1. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
  2. Katalogu/ulotki/opisu/zdjęcia produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*
  3. Na wezwanie zamawiającego, wykonawca wyśle  na adres IMŁ Sp. z o.o. jeden  komplet kombinezonu+ochraniaczy na obuwie w celu oceny jakości produktu

*Możliwe jest złożenie oferty na ilość kompletów mniejszą, niż Zamawiający przewiduje do zakupu.

Podstawowym kryterium wyboru jest posiadanie badań potwierdzonych certyfikatem wystawionym przez CIOP-PIB, jakość produktu, cena i termin realizacji.

UWAGA! Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie wymaga podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym.

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

>>> https://iml.biz.pl/index.php/161-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-6-specustawy-covid <<<

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego. Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.