Postępowanie ofertowe w sprawie wyboru biegłego rewidenta badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r.

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

z siedzibą w Łodzi (90-051)

przy Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

Ogłasza postępowanie ofertowe w sprawie wyboru biegłego rewidenta badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r.

Szczegóły:

1. Oferty mogą składać podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz.1089) oraz wpisane na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów.

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych. Złożenie więcej niż jednej oferty będzie skutkować odrzuceniem.

3. Przeprowadzenie badania oraz sporządzenie sprawozdania z badania na zasadach określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zostanie zrealizowane najpóźniej do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku obrotowym podlegającym obowiązkowemu badaniu.

4. Składając ofertę podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych winien załączyć:

A. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów (z podaniem numeru i daty wpisu), wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (z podaniem numeru i daty wpisu), informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

B. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

C. Polisę ubezpieczeniową OC, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych (Dz.U z 2009 r. Nr 205, poz. 1583),

D. Informację o wpisie do CEiIoDG, w przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek,

E. Aktualny Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców,

F. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta

5. Cena wskazana w ofercie będzie stanowiła wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

6. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności, na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018” należy składać osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru do dnia 23.10.2018 r. do godz. 15:00 na adres:

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z.o.o.

Al. Piłsudskigo 12 lok.515

90-051 Łódź

Informacji dotyczących ogłoszenia udziela Dział Księgowości: ksiegowosc@iml.biz.pl

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.