Nowe prawo zamówień publicznych

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych, wraz z jego istotnymi zmianami wprowadzonymi w ustawie z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2275).

Wraz z PZP od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie również przepisy ustawy z 11 września 2019 r.
– Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.), które zawierają istotne dla nich przepisy intertemporalne (przejściowe).

Więcej o nowym Prawie zamówień publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp

Oferta w postaci elektronicznej – na co uważać?

Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Zasada ta nie ma zastosowania do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość (np. SMS). Nie stosuje się jej także w stosunkach między przedsiębiorcami, jeżeli strony tak postanowiły. Wynika to z art. 66 K.c.

Termin związania ofertą

Jak długo oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą? Jak długo musi liczyć się z tym, że może przyjść odpowiedź na ofertę i trzeba będzie wykonać umowę? Najlepiej w ofercie wpisać termin, w jakim oferent jest związany ofertą. Co, jeśli tego nie zrobiono? Obowiązują dwie zasady:

  • jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi
    to oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie;
  • oferta złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł
    w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
Inne aktualności

Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o. we współpracy z Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi zakończyły proces oznakowania karetek pogotowia […]

Czyt. dalej ...

Platforma zakupowa

Od 4 lipca 2022 r. została uruchomiona Platforma zakupowa dedykowana IMŁ sp. z o.o.  Więcej informacji otrzymacie Państwo odwiedzając stronę: https://platformazakupowa.pl/pn/iml .

Czyt. dalej ...
Zobacz wszystkie...