OGŁOSZENIE NR 1/ZO/COV/22- dotyczy zakupu półmasek filtrujących klasy FFP2 oraz FFP3

UWAGA! Zmiana osoby prowadzącej postępowanie. Korespondecję dot. niniejszego postępowania proszę przesyłać na adres e-mail: ewelina.koper@iml.biz.pl.

Wyjaśnienia z dnia 18/02/2022r. znajdują się na dole strony. 

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. – w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na dostawę półmasek filtrujących klasy FFP2 oraz FFP3 dla potrzeb projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6a  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. 2021r. poz. 2095 ze zm.)

I.Przedmiot Zapytania Ofertowego:

Przedmiot zamówienia obejmuje w podziale na zadania dostawę:

Zadanie nr 1 – Półmaski filtrujące klasy FFP2 bez zaworu wydechowego w ilości  200 000 szt.

Zadanie nr 2 – Półmaski filtrujące klasy FFP3 z zaworem wydechowym w ilości  120 000 szt.

Zadanie nr 3 – Półmaski filtrujące klasy FFP3 bez zaworu wydechowego  w ilości 120 000 szt.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadania.
Oferent może złożyć ofertę na ilość mniejszą niż wskazana w ogłoszeniu.

Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu zamówienia o maksymalnie 35% w zależności od otrzymanej oferty i kwoty, którą przeznaczył na ten cel.

Specyfikacja produktu:

 • Wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolami
 • Zgodność z normami: PN-EN 149+A1:2010 – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)
 • Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej.
 • Oznakowanie znakiem CE.
 • Znakowanie wyrobu zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425
 • Wyrób posiadający certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną (certyfikat badania typu UE) – certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną zarejestrowaną w bazie UE: European Commission Notified body Nando w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 na dzień składania ofert.

  link do strony: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501

Wymagana dokumentacja, którą należy złożyć wraz z ofertą:

UWAGA! Dla dokumentów obcojęzycznych należy dołączyć stosowne tłumaczenie na język polski.

Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia próbek zaoferowanego produktu w terminie przez siebie wyznaczonym oraz do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność produktu z wymogami zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności oraz jakości zaoferowanego produktu w dowolnie wybranej niezależnej jednostce certyfikującej/notyfikowanej.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

DLA ZADANIA NR 1

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 1 dostawę półmasek filtrujących FFP2 o wartości minimum 60 000,00 zł brutto. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę objętą jedną umową (czynnością cywilnoprawną).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

– wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.

DLA ZADANIA NR 2

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 1 dostawę półmasek filtrujących FFP3 o wartości minimum 120 000 zł brutto. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę objętą jedną umową (czynnością cywilnoprawną).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

– wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.

DLA ZADANIA NR 3

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 1 dostawę półmasek filtrujących FFP3 o wartości minimum 120 000 zł brutto. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę objętą jedną umową (czynnością cywilnoprawną).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

– wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.

W celu potwierdzenia warunku spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego należy złożyć wykaz dostaw oraz powyższe dokumenty wraz z ofertą. Dokumenty należy oznaczyć, którego zadania dotyczą.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.)

Termin realizacji zamówienia: obligatoryjnie do 21 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca każdorazowo zobligowany jest do ustalenia z Zamawiającym harmonogramu dostaw, który uwzględniał będzie terminy dostaw oraz ich wielkość.

W przypadku zwiększenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w części I Ogłoszenia, termin dostawy części dodatkowej (zwiększonej) będzie indywidualnie negocjowany.

IV. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: natalia.pietrzak@iml.biz.pl do dnia 23.02.2022 r. do godz. 9.00. Składana oferta musi być zaszyfrowana, tj. opatrzona hasłem dostępowym (np. w programie 7-ZIP), a Wykonawca po terminie składania ofert, ale nie później niż do dnia 23.02.2022 r. do godz. 10.30, prześle na podany powyżej adres mailowy hasło dostępu do odszyfrowania złożonych plików.

Przesłanie ofert po upływie wyznaczonego terminu, jak również przesłanie hasła do odszyfrowania oferty w terminie innym niż wyznaczonym przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Ewentualne zapytania należy składać na adres mailowy: natalia.pietrzak@iml.biz.pl do dnia 18.02.2022 r. do godz. 12.00. Zapytania, które wpłyną po upływie niniejszego terminu Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.

W korespondencji (składanej ofercie, korespondencji z Zamawiającym) obowiązkowo należy powoływać się na numer postępowania wskazany w ogłoszeniu postępowania (1/ZO/COV/22).

V. Negocjacje:

Zamawiający przewiduje drugi etap postępowania o udzielenie zamówienia – negocjacje ceny z wykonawcami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu. Złożenie oferty dodatkowej nastąpi tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

Vi. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 • Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1
 • Wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (zgodnie z częścią II ogłoszenia)- załącznik nr 2
 • Dokumenty przedmiotowe wskazane w części I ogłoszenia.

VII. Kryteria oceny ofert:

Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria: cena 100%.

VIII. Informacje dodatkowe:

 • Oferty muszą zawierać cenę (netto, brutto, stawka VAT), ilość dostępnego asortymentu, warunki płatności, formularz asortymentowy oraz pozostałe wymagane dokumenty,
 • Zamawiający nie honoruje przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.
 • Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego.
 • Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.
 • Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.
 • Zamawiający zastrzega możliwość wyboru jednej oferty najkorzystniejszej bądź kilku ofert oraz negocjacji ceny z wykonawcą lub możliwość niewybrania żadnej z ofert.

Wyjaśnienia z dnia 18/02/2022r.