OGŁOSZENIE NR 2/ZO/COV/22- dotyczy zakupu masek chirurgicznych (medycznych).

UWAGA! Zmiana osoby prowadzącej postępowanie. Korespondecję dot. niniejszego postępowania proszę przesyłać na adres e-mail: ewelina.koper@iml.biz.pl.

Wyjaśnienia z dnia 18/02/2022r. znajdują się na dole strony. 

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. – w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na dostawę masek chirurgicznych (medycznych) dla potrzeb projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6a  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. 2021r. poz. 2095 ze zm.)

I. Przedmiot Zapytania Ofertowego:

Przedmiot zamówienia obejmuje maski chirurgiczne (medyczne) w ilości 660 000 szt.

Oferent może złożyć ofertę na ilość mniejszą niż wskazana w ogłoszeniu.

Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu zamówienia o maksymalnie 35% w zależności od otrzymanej oferty i kwoty, którą przeznaczył na ten cel.

Specyfikacja produktu:

Maseczki chirurgiczne powinny być zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19), tj. spełniać następujące wymagania:

 • Zgodność z normami:

PN-EN 14683+AC:2019-09 Maski chirurgiczne — Wymagania i metody badania deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745

 • Oznakowanie znakiem CE
 • Maski chirurgiczne medyczne typu IIR

Wymagana dokumentacja, którą należy złożyć wraz z ofertą:

 • Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745
 • Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej (o ile dotyczy)
 • Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
 • Karta produktu/ ulotka,
 • Instrukcja użytkowania w języku polskim
 • Zdjęcie produktu
 • Dokument potwierdzający wymagany typ maski – IIR

UWAGA! Dla dokumentów obcojęzycznych należy dołączyć stosowne tłumaczenie na język polski.

Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia próbek zaoferowanego produktu w terminie przez siebie wyznaczonym oraz do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność produktu z wymogami zamówienia.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 1 dostawę masek chirurgicznych (medycznych)  o wartości minimum 30 000 zł brutto. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę objętą jedną umową (czynnością cywilnoprawną).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

– wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.

W celu potwierdzenia warunku spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego należy złożyć wykaz dostaw oraz powyższe dokumenty wraz z ofertą.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.)

Termin realizacji zamówienia: obligatoryjnie do 21 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca każdorazowo zobligowany jest do ustalenia z Zamawiającym harmonogramu dostaw, który uwzględniał będzie terminy dostaw oraz ich wielkość.

W przypadku zwiększenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w części I Ogłoszenia, termin dostawy części dodatkowej (zwiększonej) będzie indywidualnie negocjowany.

IV. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: natalia.pietrzak@iml.biz.pl do dnia 24.02.2022 r. do godz. 9.00. Składana oferta musi być zaszyfrowana, tj. opatrzona hasłem dostępowym (np. w programie 7-ZIP), a Wykonawca po terminie składania ofert, ale nie później niż do dnia 24.02.2022 r. do godz. 10.30, prześle na podany powyżej adres mailowy hasło dostępu do odszyfrowania złożonych plików.

Przesłanie ofert po upływie wyznaczonego terminu, jak również przesłanie hasła do odszyfrowania oferty w terminie innym niż wyznaczonym przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Ewentualne zapytania należy składać na adres mailowy: natalia.pietrzak@iml.biz.pl do dnia 18.02.2022 r. do godz. 12.00. Zapytania, które wpłyną po upływie niniejszego terminu Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.

W korespondencji (składanej ofercie, korespondencji z Zamawiającym) obowiązkowo należy powoływać się na numer postępowania wskazany w ogłoszeniu postępowania (2/ZO/COV/22).

V. Negocjacje:

Zamawiający przewiduje drugi etap postępowania o udzielenie zamówienia – negocjacje ceny z wykonawcami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu. Złożenie oferty dodatkowej nastąpi tylko i wyłącznie na wezwanie Zamawiającego.

VI. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 • Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 1
 • Wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (zgodnie z częścią II ogłoszenia)- załącznik nr 2
 • Dokumenty przedmiotowe wskazane w części I ogłoszenia.

VII. Kryteria oceny ofert:

Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria: cena 100%.

VIII. Informacje dodatkowe:

 • Oferty muszą zawierać cenę (netto, brutto, stawka VAT), ilość dostępnego asortymentu, warunki płatności, formularz asortymentowy oraz pozostałe wymagane dokumenty,
 • Zamawiający nie honoruje przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.
 • Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego.
 • Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.
 • Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.
 • Zamawiający zastrzega możliwość wyboru jednej oferty najkorzystniejszej bądź kilku ofert oraz negocjacji ceny z wykonawcą lub możliwość niewybrania żadnej z ofert.

Wyjaśnienia z dnia 18/02/2022r.