OGŁOSZENIE NR 3/ZO/COV/22- DOSTAWA APARATU USG w ilości 1 sztuki

Wyjaśnienia z dnia 23/02/2022r. znajdują się na dole strony. 

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.- w imieniu Województwa Łódzkiego- zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu USG w ilości 1 sztuki dla potrzeb projektu pod tytułem „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej tym wirusem u ludzi”, realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach kryzysowych, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz z efektami ich rozwiązywania problemów kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.)

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż aparatu USG w ilości 1 sztuki

Numer postępowania: 3/ZO/COV/22

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Miejsce realizacji zamówienia:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą

III. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: natalia.pietrzak@iml.biz.pl do dnia 25.02.2022r do godziny 9:00.

Składana oferta musi być zaszyfrowana, tj. opatrzona hasłem dostępowym (np. w programie 7-ZIP), a Wykonawca po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż do dnia 25.02.2022 r. do godz. 10:00, prześle na podany powyżej adres mailowy hasło dostępu do odszyfrowania złożonych plików.

Przesłanie ofert po upływie wyznaczonego terminu, jak również przesłanie hasła do odszyfrowania oferty w terminie innym niż wyznaczonym przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Ewentualne zapytania należy składać na adres mailowy: natalia.pietrzak@iml.biz.pl do dnia 21.02.2022 r. do godz. 9.00. Zapytania, które wpłyną po upływie niniejszego terminu Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.

W korespondencji (składanej ofercie, korespondencji z Zamawiającym) obowiązkowo należy powoływać się na numer postępowania wskazany w ogłoszeniu postępowania (3/ZO/COV/22).

Zamawiający uznaje za wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i nie przewiduje możliwości zadawania pytań i publikacji wyjaśnień.

(W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji, w których danych różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

IV. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający przewiduje drugi etap postępowania o udzielenie zamówienia – negocjacje ceny z wykonawcami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu. Złożenie oferty dodatkowej nastąpi tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

Prosimy o załączenie do oferty:

 • Formularz asortymentowo-cenowy – obligatoryjnie w wersji edytowalnej
  – zgodnie z załącznikiem nr 1
 • Tabela OPZ – formularz minimalnych parametrów dot. przedmiotu zamówienia
  – zgodnie z załącznikiem nr 2
 • Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej.
 • Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta.
 • Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy).
 • Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość.
 • Dokumenty wskazane w tabeli OPZ.

UWAGA! Dla dokumentów obcojęzycznych należy dołączyć stosowne tłumaczenie na język polski.

Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność produktu z wymogami zamówienia.

V. KRYTERIA WYBORU

Kryteria wyboru to: cena, dostępność/ termin realizacji, parametry techniczne, w tym podstawowe zgodność z OPZ oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

 • Oferty muszą zawierać cenę (netto, brutto, stawka VAT), ilość dostępnego asortymentu, warunki płatności, formularz asortymentowy oraz pozostałe wymagane dokumenty,
 • Zamawiający nie honoruje przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.
 • Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego.
 • Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.
 • Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.
 • Zamawiający przewiduje drugi etap postępowania o udzielenie zamówienia – negocjacje ceny z wykonawcami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu. Złożenie oferty dodatkowej nastąpi tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o kryteria w trakcie badań badania ofert.
 • Zamawiający zastrzega możliwość wyboru jednej oferty najkorzystniejszej bądź kilku ofert oraz negocjacji ceny z wykonawcą lub możliwość niewybrania żadnej z ofert.

Wyjaśnienia z dnia 23/02/2022r.