OGŁOSZENIE NR. 39/ZO/COV/20 DOT. ZAKUPU WÓZKÓW REANIMACYJNYCH, TRANSPORTOWYCH, TRANSPORTOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, TRANSPORTOWO-KĄPIELOWYCH, SIEDZĄCYCH DO PRZEWOŻENIA CHORYCH, LEŻĄCYCH DO PRZEWOŻENIA CHORYCH

OGŁOSZENIE NR. 39/ZO/COV/20 DOT. ZAKUPU WÓZKÓW REANIMACYJNYCH, TRANSPORTOWYCH, TRANSPORTOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM, TRANSPORTOWO-KĄPIELOWYCH, SIEDZĄCYCH DO PRZEWOŻENIA CHORYCH, LEŻĄCYCH DO PRZEWOŻENIA CHORYCH

logo lodzie UE RP fundusze unijne

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o– w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na dostawę wózków reanimacyjnych, transportowych, transportowych z napędem elektrycznym, transportowo-kąpielowych, siedzących do przewożenia chorych, leżących do przewożenia chorych dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 z poźn. zm.)

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

  1. wózek reanimacyjny – 2 szt., 1 lokalizacja na terenie województwa
  2. wózek transportowy – 3 szt., 1 lokalizacja na terenie województwa
  3. wózek transportowy (z napędem elektrycznym) – 1 szt., lokalizacja na terenie Łodzi
  4. wózek transportowo-kąpielowy – 2 szt., 1 lokalizacja na terenie województwa
  5. wózek siedzący do przewożenia chorych (chorych siedzących) – 17 szt., 3 lokalizacje na terenie województwa (w tym 1 na terenie Łodzi)
  6. wózek leżący do przewożenia chorych (chorych leżących) – 17 szt.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: podmioty lecznicze na terenie województwa łódzkiego

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: iml@iml.biz.pl do dnia 10.07.2020 roku do godz. 12:00.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert i na  adres: iml@iml.biz.pl poniższych, wypełnionych formularzy.

FORMULARZ OFERTOWY >>> Obligatoryjnie w formie edytowalnej.

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW – WÓZEK REANIMACYJNY 2 SZT. >>> (W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW – WÓZEK TRANSPORTOWY – 3 SZT. >>> (W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW – WÓZEK TRANSPORTOWY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM – 1 SZT.>>>(W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW – WÓZEK TRANSPROTOWO-KĄPIELOWY 2 SZT. >>> (W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW – WÓZEK SIEDZĄCY DO PRZEWOŻENIA CHORYCH (CHORYCH SIEDZĄCYCH) – 17 SZT. >>> (W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW – WÓZEK LEŻĄCY DO PRZEWOŻENIA CHORYCH (CHORYCH LEŻĄCYCH) – 17 SZT. >>> (W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
  2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta( jeśli dotyczy)
  3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczychlub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
  4. Katalogu/ulotki/opisu produktupotwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*

*Możliwe jest złożenie oferty na ilość sprzętu mniejszą, niż Zamawiający przewiduje do zakupu. 

Podstawowe kryteria wyboru to: cena, dostępność/termin realizacji, parametry techniczne, w tym zgodność z OPZ oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert.

UWAGA! Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

>>> https://iml.biz.pl/index.php/161-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-6-specustawy-covid <<<

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego.