OGŁOSZENIE NR 46/ZO/COV/20 DOT. ZAKUPU URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI SZT. 14

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o– w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na dostawę URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI SZT. 14

dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 z poźn. zm.)

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje: ZAKUPU URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI SZT. 14 (OPZ poniżej). 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: podmioty lecznicze na terenie województwa łódzkiego

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: iml@iml.biz.pl do dnia 14.07.2020 roku do godz. 14:00.

FORMULARZ OFERTOWY – ZAKUPU URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI SZT. 14

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – Opis Minimalnych Parametrów ZAKUPU URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI SZT. 14 >>> (W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny).

Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
  2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
  3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczychlub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
  4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*

Oferty zawierające także cenę (netto, brutto, stawka VAT), ilość dostępnych sprzętów, termin realizacji, warunki płatności, formularz asortymentowy oraz pozostałe wymagane dokumenty, prosimy przesyłać drogą mailową na adres iml@iml.biz.pl do dnia 14.07.2020 roku do godz. 14:00

*Możliwe jest złożenie oferty na ilość sprzętu mniejszą, niż Zamawiający przewiduje do zakupu.

Podstawowym kryterium wyboru jest cena, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert tj. Termin realizacji/dostepność oferowanego sprzętu, zgodność z OPZ itp. 

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

>>>https://iml.biz.pl/index.php/161-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-6-specustawy-covid<<<

UWAGA! Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

Wzór Umowy podpisywany z wyłonionym wykonawcom znajduje się pod linkiem : WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.