OGŁOSZENIE NR 5/ZO/COV/22-dotyczy zakupu rękawiczek medycznych

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.-  w imieniu Województwa Łódzkiego- zaprasza do składania ofert na dostawę rękawiczek diagnostycznych nitrylowych dla potrzeb projektu pod tytułem „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII. 2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach kryzysowych, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
z efektami ich rozwiązywania problemów kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.)

 1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, w ilości 16 000 000  szt. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Ofertowy, będący załącznikiem do ogłoszenia.

Numer postępowania: 5/ZO/COV/22

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadania. Oferent może złożyć ofertę na ilość mniejszą niż wskazana w ogłoszeniu z zachowaniem pełnej rozmiarówki (od S do XL).

Specyfikacja produktu:

Rękawice medyczne, nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowe.

Rozmiary od S do XL – preferowane wartości sztuk dla danego rozmiaru:

– maksymalnie 6.000.000 sztuk w rozmiarze S,

– maksymalnie 6.000.000 sztuk w rozmiarze M,

– maksymalnie 3.000.000 sztuk w rozmiarze L,

– maksymalnie 1.000.000 sztuk w rozmiarze XL,  preferowany kolor to niebieski (Zamawiający nie dopuszcza koloru czarnego).

Rękawice powinny być wyrobem medycznym i być zgodne z normami określonymi dla rękawic na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia dotyczącej produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia

UWAGA! Dla dokumentów obcojęzycznych należy dołączyć stosowne tłumaczenie na język polski.

Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia próbek zaoferowanego produktu w terminie przez siebie wyznaczonym oraz do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność produktu z wymogami zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności oraz jakości zaoferowanego produktu w dowolnie wybranej niezależnej jednostce certyfikującej/notyfikowanej.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

W celu potwierdzenia warunku spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia (wraz z ofertą):

 1. Dla środków ochrony indywidualnej kat. III certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną zarejestrowaną w bazie UE: Europen Commission Notified body Nando w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425 na dzień składania ofert link do strony:
  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm/fuseaction=directive.notifiedbody&dir id=155501.
 2. Deklaracji zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, lub deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745.
 3. Deklaracja zgodności na spełnienie wymagań zasadnoiczych rozporządzenia (UE) 2016/425.
 4. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy).
 5. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 • Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe – Zamawiający żąda w tym zakresie wykazania co najmniej 1  dostawy (wraz z ofertą), wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodu określającego czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane lub są wykonywane. Należy wykazać minimum 1 dostawę dotyczącą przedmiotu zamówienia – rękawiczek diagnostycznych nitrylowych na  wartość min. 750 000,00 zł brutto. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę objętą jedną umową (czynnością cywilnoprawną).

Wykaz dostaw oraz powyższe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.

 III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Miejsce realizacji zamówienia: magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119
(teren: Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.)

Termin realizacji zamówienia: w trzech transzach, dostawy co 2 tygodnie (w tym: I transza w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy, kolejne transze tj. II i III co 2 tygodnie).

 1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy dostarczyć drogą elektroniczną w postaci zaszyfrowanego pliku (za pomocą np. ZIP/RAR) na adres: andrzej.brodzki@iml.biz.pl  do dnia 20.04.2022r.  do godziny 10:00. Następnie należy przesłać hasło do otwarcia pliku w odrębnej wiadomości drogą elektroniczną na adres: andrzej.brodzki@iml.biz.pl  w dniu 20.04.2022r.  od godz. 10:15 do 11:15

UWAGA! Oferty złożone pierwotnie w formie niezaszyfrowanej lub podanie hasła w innym niż ww. terminie będzie skutkowało ich odrzuceniem.

 Wiadomość e-mail zawierająca ofertę lub ofertę negocjacyjną nie może zawierać hasła do otwarcia zaszyfrowanego pliku z ofertą. Przesłanie oferty pierwotnej wraz z hasłem do jej otwarcia stanowi podstawę do odrzucenia oferty, a w przypadku oferty negocjacyjnej uznania jako wiążącej oferty pierwotnej. Informacyjnie wskazujemy, że złożenie oferty negocjacyjnej nie będzie obligatoryjne. W przypadku jej braku do końcowej oceny ofert zostanie uwzględniona pierwotna oferta.

Wezwanie do złożenia oferty negocjacyjnej nastąpi na wezwanie Zamawiającego.

Zamawiający uznaje za wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia i nie przewiduje możliwości zadawania pytań i publikacji wyjaśnień.

W korespondencji (składanej ofercie, korespondencji z Zamawiającym) obowiązkowo należy powoływać się na numer postępowania wskazany w ogłoszeniu postępowania (5/ZO/COV/22).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie jej w terminie składania ofert na wyżej wymienione adresy e-mailowe wraz z poniższymi, wypełnionymi formularzami oraz (jeśli dotyczy) wymaganą dokumentacją. 

FORMULARZ OFERTOWY – Obligatoryjnie w formie edytowalnej.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria: cena 100%.

 1. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie:

– możliwość zakupu mniejszej  ilości asortymentu, 

– możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia o maksymalnie 35% w zależności od otrzymanej oferty i kwoty, którą przeznaczył na ten cel, przy czym termin zwiększonej (dodatkowej) dostawy będzie indywidualnie negocjowany,

– możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia,

– możliwość wezwania Wykonawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień/ dokumentacji lub ich uzupełnienia oraz próbek zaoferowanego produktu na etapie badania ofert,

– możliwość wyboru jednej oferty najkorzystniejszej bądź kilku ofert  oraz innych warunków
z wykonawcą lub możliwość niewybrania żadnej z ofert.

Zamawiający przewiduje drugi etap postępowania o udzielenie zamówienia – negocjacje ceny z wykonawcami spełniającymi warunki udział w postępowaniu. Złożenie oferty dodatkowej nastąpi tylko i wyłącznie na wezwanie Zamawiającego.

Oferty muszą zawierać cenę (netto, brutto, stawka VAT), ilość dostępnego asortymentu, termin realizacji całości zamówienia, warunki płatności, formularz asortymentowy oraz pozostałe wymagane dokumenty (jeśli dotyczą).

Zamawiający nie honoruje przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty. 

Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru 
z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

Do dokumentu załączany jest formularz w sprawie akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.