OGŁOSZENIE NR 60/ZO/COV/20 DOT. ZAKUPU Tomograf komputerowy 64 rzędowy lub więcej w zabudowie kontenerowej

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. – w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż Tomografu komputerowego 64 rzędowego lub więcej w zabudowie kontenerowej dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 z poźn. zm.) Oraz ustawy z dnia 28 marca 2020r. o zmianie w/w ustawy ( Dz.U. z 2020r. poz. 568)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

https://iml.biz.pl/index.php/dane-osobowe

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie Tomografu komputerowego 64 rzędowego lub więcej w zabudowie kontenerowej oraz przygotowanie niezbędnego pomieszczenia i przyłączy w Szpitalu oraz zapewnienie integracji tych urządzeń  z istniejącymi obiektami na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M.Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia podany jest w załączniku nr 2 do zapytania.

Opis części zamówienia

Oferta musi być całościowa, bez dopuszczenia składania ofert częściowych tzn. musi obejmować cały przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

     wynika to z odrębnych przepisów

 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia
 2. Spełniają warunki, co do terminu realizacji zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym
 3. Wykonali w ostatnich 3 latach min. 2 zamówienia tożsame do przedmiotu zamówienia tzn. dostarczyli i uruchomili Tomografy komputerowe 64 rzędowe lub więcej w zabudowie kontenerowej.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnienia warunków udziału w postepowaniu Zamawiający będzie  żądał niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

 1. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowany aparat wszystkich stawianych przez Zamawiającego wymogów dotyczących parametrów aparatu podanych w załączniku nr 2
 3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. – załącznik nr 3
 4. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.– załącznik nr 3
 5. Zestawienia wykonanych w ostatnich trzech latach liczonych od ostatecznego terminu składania ofert dostaw na Tomografy komputerowe 64 rzędowe lub większe w zabudowie kontenerowej, z potwierdzeniem należytego wykonania dostawy/umowy o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł każda ( referencje lub potwierdzenie należytego wykonania umowy ). Wystarczy podać minimalną ilość ( 2 dostawy ) spełniającą stawiany warunek. – załącznik nr 3

Miejsce, sposób i termin składania ofert. UWAGA! Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert do końca dnia 04.08.2020 roku

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: iml@iml.biz.pl do dnia 04.08.2020 roku do godz. 23:59.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert i na  adres: iml@iml.biz.pl poniższych, wypełnionych formularzy i załączników:

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY >>> Obligatoryjnie również w formie edytowalnej.

Załącznik nr 2 – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW >>> Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zgodności z opisem.

Załącznik nr 3 – Zbiór Oświadczeń

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY FORMULARZ OFERTOWY ORAZ OŚWIADCZENIA ZOSTAŁY PODPISANE KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM.

Oferta musi zawierać:

 1. Podpisany i wypełniony formularz oferty – sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w załączniku nr 3
 3. Katalogi lub prospekty potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wskazanych w załączniku nr 2
 4. Oferta musi być sporządzoną w języku polskim

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Prosimy o załączenie do oferty:

Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej

Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta( jeśli dotyczy)

Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)

Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość

Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował

przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
 2. „Czas realizacji dostawy” – T

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

KryteriumWaga [%]Liczba punktówSposób oceny wg wzoru
Łączna cena ofertowa brutto90%90         Cena najtańszej oferty spośród wszystkich ważnych ofert (bez ofert, które zostały              wykluczone, odrzucone)C = —————————————–  x 90 pkt         Cena badanej oferty (bez ofert, które zostały wykluczone, odrzucone)
 Czas realizacji zadania( max. 42 dni ) 10% 10          Najkrótszy oferowany czas realizacji zadania w dniach  spośród wszystkich ważnych ofert (bez ofert, które zostały wykluczone, odrzucone)T = ——————————————————-  x 10 pkt         Czas realizacji zadania badanej oferty w dniach (bez ofert, które zostały wykluczone, odrzucone)
RAZEM100%100­­­­­────────────────────

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + T

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

T – punkty uzyskane w kryterium „Czas realizacji zadania”.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej. Osobą po stronie Szpitala, która będzie uczestniczyć w wizjach lokalnych oraz z którą wykonawcy mogą się kontaktować jest Dyr. Miłosz Dobrogowski, nr tel. 503 112 369

(W związku z urlopem zastępcy dyrektora ds. medycznych, informujemy iż osobą do kontaktu w sprawie wizji lokalnych jest Pani dyrektor Agnieszka Jóźwik ( nr. tel. 606 440 292).)

Zamawiający zamieszcza poglądowy szkic usytuowania kontenera na terenie Szpitala – Załącznik nr 4

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru. Wzór poniżej:

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU – załącznik nr 5

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia

>>> https://iml.biz.pl/index.php/161-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-6-specustawy-covid <<<

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:


Wyjaśnienia z dnia 30.07.2020 roku


Wyjaśnienia z dnia 31.07.2020 roku (1)


Wyjaśnienia z dnia 31.07.2020 roku (2)


Wyjaśnienia z dnia 03.08.2020 roku (1)


Wyjaśnienia z dnia 03.08.2020 roku (2)


Wyjaśnienia z dnia 03.08.2020 roku (3)