OGŁOSZENIE NR 7/ZO/COV/22-dotyczy zakupu półmasek filtrujących klasy FFP2 oraz FFP3

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. – w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na dostawę półmasek filtrujących klasy FFP2 oraz FFP3 dla potrzeb projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6a  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. 2021r. poz. 2095 ze zm.)

Nr sprawy 7/ZO/COV/2022

I. Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje w podziale na zadania dostawę:

Zadanie nr 1 – Półmaski filtrujące klasy FFP2  z zaworem wydechowym w ilości  170 000 szt.

Zadanie nr 2 – Półmaski filtrujące klasy FFP2 bez zaworu wydechowego w ilości  400 000 szt.

Zadanie nr 3 – Półmaski filtrujące klasy FFP3 z zaworem wydechowym w ilości  150 000 szt.

Zadanie nr 4 – Półmaski filtrujące klasy FFP3 bez zaworu wydechowego  w ilości 150 000 szt.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadania.
Oferent może złożyć ofertę na ilość mniejszą niż wskazana w ogłoszeniu.

Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie przedmiotu zamówienia o maksymalnie 35% w zależności od otrzymanej oferty i kwoty, którą przeznaczył na ten cel.

Specyfikacja produktu:

 • Wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolami
 • Zgodność z normami: PN-EN 149+A1:2010 – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)
 • Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej.
 • Oznakowanie znakiem CE.
 • Znakowanie wyrobu zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425
 • Wyrób posiadający certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną (certyfikat badania typu UE) – certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną zarejestrowaną w bazie UE: European Commission Notified body Nando w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 na dzień składania ofert.

  link do strony: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501

Wymagana dokumentacja, którą należy złożyć wraz z ofertą:

UWAGA! Dla dokumentów obcojęzycznych należy dołączyć stosowne tłumaczenie na język polski.

Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia próbek zaoferowanego produktu w terminie przez siebie wyznaczonym oraz do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność produktu z wymogami zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności oraz jakości zaoferowanego produktu w dowolnie wybranej niezależnej jednostce certyfikującej/notyfikowanej.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

DLA ZADANIA NR 1

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 1 dostawę półmasek filtrujących FFP2 o wartości minimum 100 000,00 zł brutto. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę objętą jedną umową (czynnością cywilnoprawną).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

– wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.

DLA ZADANIA NR 2

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 1 dostawę półmasek filtrujących FFP2 o wartości minimum 240 000 zł brutto. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę objętą jedną umową (czynnością cywilnoprawną).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

– wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.

DLA ZADANIA NR 3

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 1 dostawę półmasek filtrujących FFP3 o wartości minimum 150 000 zł brutto. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę objętą jedną umową (czynnością cywilnoprawną).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

– wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.

DLA ZADANIA NR 4

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 1 dostawę półmasek filtrujących FFP3 o wartości minimum 150 000 zł brutto. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę objętą jedną umową (czynnością cywilnoprawną).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

– wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.

W celu potwierdzenia warunku spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego należy złożyć wykaz dostaw oraz powyższe dokumenty wraz z ofertą. Dokumenty należy oznaczyć, którego zadania dotyczą.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.)

Termin realizacji zamówienia: obligatoryjnie do 21 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca każdorazowo zobligowany jest do ustalenia z Zamawiającym harmonogramu dostaw, który uwzględniał będzie terminy dostaw oraz ich wielkość.

W przypadku zwiększenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w części I Ogłoszenia, termin dostawy części dodatkowej (zwiększonej) będzie indywidualnie negocjowany.

IV. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: ewelina.koper@iml.biz.pl do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godz. 9.00Składana oferta musi być zaszyfrowana, tj. opatrzona hasłem dostępowym (np. w programie 7-ZIP), a Wykonawca po terminie składania ofert, ale nie później niż do dnia 20 kwietnia 2022 r. do godz. 10.30, prześle na podany powyżej adres mailowy hasło dostępu do odszyfrowania złożonych plików.

Przesłanie ofert po upływie wyznaczonego terminu, jak również przesłanie hasła do odszyfrowania oferty w terminie innym niż wyznaczonym przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Ewentualne zapytania należy składać na adres mailowy: ewelina.koper@iml.biz.pl do dnia 13 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00. Zapytania, które wpłyną po upływie niniejszego terminu Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.

W korespondencji (składanej ofercie, korespondencji z Zamawiającym) obowiązkowo należy powoływać się na numer postępowania wskazany w ogłoszeniu postępowania (7/ZO/COV/22).

V. Negocjacje:

Zamawiający przewiduje drugi etap postępowania o udzielenie zamówienia – negocjacje ceny z wykonawcami spełniającymi warunki udziału w postępowaniu. Złożenie oferty dodatkowej nastąpi tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego.

VI. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 • Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1
 • Wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (zgodnie z częścią II ogłoszenia) – załącznik nr 2
 • Dokumenty przedmiotowe wskazane w części I ogłoszenia.

VII. Kryteria oceny ofert:

Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria: cena 100%.

VIII. Informacje dodatkowe:

 • Oferty muszą zawierać cenę (netto, brutto, stawka VAT), ilość dostępnego asortymentu, warunki płatności, formularz asortymentowy oraz pozostałe wymagane dokumenty,
 • Zamawiający nie honoruje przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.
 • Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego.
 • Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.
 • Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.
 • Zamawiający zastrzega możliwość wyboru jednej oferty najkorzystniejszej bądź kilku ofert oraz negocjacji ceny z wykonawcą lub możliwość niewybrania żadnej z ofert.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 34 lok. 105 , 90-135 Łódź  adres e-mail: iml@iml.biz.pl;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Spółce IMŁ Sp. z o.o. można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@iml.biz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustaleniami

 oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego