OGŁOSZENIE NR. 70/ZO/COV/20 DOT. ZAKUPU/dostawy USG z kompletem głowic – szt. 1

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o–  w imieniu Województwa Łódzkiego  –  zaprasza do składania ofert na zakup/ dostawę  USG z kompletem głowic – szt. 1 dla potrzeb projektu pt. „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach z przeciwdziałaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, inne choroby zakaźnych oraz prace nad nimi kryzysowymi (Dz.U. 2020.374 z poźn. Zm.)

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia do: Dostawę i montaż    USG z kompletem głowic – 1 szt.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji: Podmiot Leczniczy na terenie Województwa Łódzkiego    (1 lokalizacja)

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty proszę przesyłać na adres: iml@iml.biz.pl   do dnia 18.08.2020 roku  do godz. 12:00.  


FORMULARZ OFERTOWY >>> Obligatoryjnie w formie edytowalnej .

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – OPIS MINIMALNE PARAMETRÓW >>> Do oferty należy dołączyć potwierdzenie zgodności z opisem (W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny).


Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I:    Certyfikatu CE   , tj. ekspertyza wystawiona przez poligonowaną biorącą udział przy kontroli zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach wyrobów, obowiązującą na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
  2. Deklaracji zgodności wystawionej przez dane (jeśli dotyczy)
  3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa    Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych    lub zgłoszenie wyrobu lub rozdział o rozwiązywaniu miejsc do obrotu (jeśli dotyczy)
  4. Katalogu / ulotki / opis produktu    potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość *

Kryteria wyboru to:    cena, dostępność / termin realizacji, parametry techniczne, w tym zgodność z OPZ oraz gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert.

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

>>>    https://iml.biz.pl/index.php/161-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-6-specustawy-covid    <<<


Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego. Wzór poniżej:

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU


Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.