OGŁOSZENIE NR. 73/ZO/COV/20 DOT. ZAKUPU UBRAŃ OPERACYJNYCH JEDNORAZOWYCH (BLUZA + SPODNIE) – 25 000 KOMPLETÓW UNIEWAŻNIONO

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o– w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na dostawę ubrań jednorazowych(bluza +spodnie)  – łącznie 15 000 kompletów dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 z poźn. zm.)

Przedmiot Zapytania Ofertowego                   UNIEWAŻNIONO

Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup  ubrań jednorazowych (bluza +spodnie)  – łącznie 25 000 kompletów.

-ubranie bluza z krótkim rękawem i dwoma kieszeniami + spodnie

-włóknina typu  SMS, nieprześwitująca , o gramaturze min. 45g/m2

-ubranie jednorazowego użytku

-zgodność z normami EN 13795-1:2009 ,PN EN 13795-2:2009.

Szczegółowe wytyczne oraz normy dla  produktów  wykorzystywanych  podczas zwalczania COVID-19 są dostępne na stronie :

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.)

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: iml@iml.biz.pl do dnia 21.08.2020 roku do godz. 12:00.

Wypełniając poniższe formularze.

FORMULARZ OFERTOWY>>> *Prosimy o przesłanie formularza ofertowego w formie edytowalnej.

Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną CIOP-PIB – obligatoryjnie.
  2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
  3. Katalogu/ulotki/opisu/zdjęcia produktupotwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*
  4. Na wezwanie zamawiającego, wykonawca wyśle na adres IMŁ Sp. z o.o. jeden komplet ubrania  w celu oceny jakości produktu

*Możliwe jest złożenie oferty na ilość kompletów mniejszą, niż Zamawiający przewiduje do zakupu.

Podstawowym kryterium wyboru jest cena ,  jakość produktu  i termin realizacji. Preferowany jest produkt szyty przez  polskie  szwalnie.

UWAGA! Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie wymaga podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym.

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

>>> https://iml.biz.pl/index.php/161-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-6-specustawy-covid <<<

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia, oraz zakupu ilości mniejszej niż w ogłoszeniu.

Wykonawca co do zasady jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zmianę wzoru umowy na mocy zgodnej woli Wykonawcy i Zamawiającego. Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

OFERTA UNIEWAŻNIONA DNIA 02.09.2020R.