OGŁOSZENIE NR 75/ZO/COV/20 DOT. ZAKUPU APARATÓW DO ZNIECZULANIA W ILOŚCI 3 SZTUK

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. Z o.o.  –  w imieniu Województwa Łódzkiego  –  zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu do znieczulenia – 3 sztuki dla IMŁ Sp. z o.o.,  dla potrzeb uchwały nr 1390/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na wykonanie robót budowlanych w ramach I etapu zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Intensywnej Terapii.

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. 2020.374 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28 marca 2020r. o zmianie w/w ustawy ( Dz.U. z 2020r. poz. 568)

Nr postępowania 75/ZO/COV/2020

1.Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatu do znieczulenia w ilości 3 sztuk  dla IMŁ Sp. z o.o. wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń medycznych oraz montażem wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu. Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz) zgodnie z umową o wspólnej realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i Oddziału Intensywnej Terapii wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu – Etap I”..Opis parametrów wymaganych określa załącznik nr 2 .

2.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: iml@iml.biz.pl do dnia 25.08.2020 roku do godz. 12:00.

5.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3
 • Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe – Zamawiający żąda w tym zakresie wykazania  jednej  dostawy ( wraz z ofertą ), wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,   a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodu określającego czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami o których mowa,  są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane lub są wykonywane. Należy podać minimum jedną dostawę dotyczącą przedmiotu zamówienia – aparat do znieczulenia na  wartość min. 250 000,00 zł brutto,
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3
 • W celu potwierdzenia warunku spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda ( wraz z ofertą ):
 1. dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej,
 2. deklaracji zgodności wystawionej przez producenta( jeśli dotyczy),
 3. wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
 4. katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość.

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy Zamawiający żąda ( wraz z ofertą ):

 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności –  załącznik nr 3 a
 3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 3 b,
 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

7. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1;
 2. wypełniony formularz wymaganych parametrów technicznych – przedmiot zamówienia sporządzony wg załącznika nr 2;
 3. dokumenty i wypełnione oświadczenia wymienione w ust. 5 i 6
 4. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – jeżeli dotyczy;
 5. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;

8. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert i na  adres: iml@iml.biz.pl poniższych, wypełnionych formularzy.

 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz parametrów technicznych
 3. Oświadczenia

9. Zamawiający przyjął 100% ceny jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kryterium „cena” zostanie wyliczona według poniższego wzoru:   

Cena oferty najniższa spośród wszystkich ważnych ofert (bez ofert, które zostały wykluczone, odrzucone)

Cena= —————————————————————– x 100% x 100

                Cena badanej oferty (bez ofert, które zostały wykluczone, odrzucone)    

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium.

10. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert

11.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

12.Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru .

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.     z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź adres e-mail: iml@iml.biz.pl;
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym w Spółce IMŁ Sp. z o.o. można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@iml.biz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres niezbędny  do archiwizacji dokumentacji;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Posiada Pani/Pan:
 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 13. nie przysługuje Pani/Panu:
 14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na