OGŁOSZENIE NR 76/ZO/COV/20 DOT. ZAKUPU AMBULANSÓW TYPU B/C PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU NOWORODKÓW CHORYCH LUB PODEJRZANYCH O CHOROBĘ ZAKAŹNĄ – 2 SZT.

Zamawiający informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego. 

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.08.2020 GODZ. 23:59

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o– w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na dostawę Ambulansów typu B/C przeznaczonych do transportu noworodków chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną – 2 szt.  dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 z poźn. zm.)

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę Ambulansów typu B/C przeznaczonych do transportu noworodków chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną – 2 szt.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: iml@iml.biz.pl do dnia 21.08.2020 roku do godz. 12:00.  24.08.2020 roku do godz. 23:59

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert i na  adres: iml@iml.biz.pl poniższych, wypełnionych formularzy.

Formularz ofertowy Obligatoryjnie w formie edytowalnej.

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW należy dołączyć podpisany dokument, potwierdzający zaoferowanie przedmiotu zamówienia o wymaganych parametrach (W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

Formularz ofertowy Obligatoryjnie w formie edytowalnej

FORMULARZ ASORTYMENTOWY – OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW należy dołączyć podpisany dokument, potwierdzający zaoferowanieprzedmiotu zamówienia o wymaganych parametrach (W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których występuje różnica – przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie – Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
  2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta( jeśli dotyczy)
  3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
  4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*

Podstawowe kryteria wyboru to: cena, dostępność/termin realizacji, parametry techniczne, w tym zgodność z OPZ oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert.

UWAGA! Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

>>> https://iml.biz.pl/index.php/161-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-6-specustawy-covid <<<

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru. Wzór poniżej:

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU

Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia