OGŁOSZENIE NR 78/ZO/COV/2020 DOT. ZAKUPU TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO (RADOMSKO)

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. Z o.o.  –  w imieniu Województwa Łódzkiego  –  zaprasza do składania ofert na dostawę Tomografu komputerowego 64 rzędowego lub więcej wraz z adaptacją pomieszczeń  dla potrzeb projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach z dnia 2 marca 2020 roku, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz zmianach sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 ze zm.) Oraz ustawy z dnia 28 2020 marcar. o zmianie w / w ustawy (Dz.U. z 2020r. poz. 568)

Numer postępowania: 78 / ZO / COV / 20

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

https://iml.biz.pl/index.php/dane-osobowe

1.Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie Tomografu komputerowego 64 rzędowego lub więcej wraz z adaptacją pomieszczeń w szpitalu oraz zapewnienie integracji tych urządzeń  z istniejącymi obiektami na terenie Szpitala Powiatowego z siedzibą w Radomsku ul. Jagiellońska 36. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia podany jest w załączniku nr 2 i 2a  do zapytania.

2.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36,  97-500 Radomsko.

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia podpisania umowy..

4.Miejsce, sposób i termin składania ofert.

UWAGA! Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert do dnia 31.08.2020 roku g.12:00

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: iml@iml.biz.pl do dnia 26.08.2020 roku do godz. 12:00.

5.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a.Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3

b.Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe – Zamawiający żąda w tym zakresie wykazania 1  dostawy ( wraz z ofertą ), wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,   a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodu określającego czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wykazane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane lub są wykonywane. Należy podać minimum  1 dostawę dotyczącą przedmiotu zamówienia – Tomograf komputerowy 64 rzędowy lub więcej wraz z adaptacją pomieszczeń na  wartość min. 2 000 000,00 zł brutto,

c.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie – oświadczenie Wykonawcy, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3

d.W celu potwierdzenia warunku spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda ( wraz z ofertą ):

-dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej,

-deklaracji zgodności wystawionej przez producenta( jeśli dotyczy),

-wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)

-katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość.

6.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy Zamawiający żąda ( wraz z ofertą ):

a.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 3 a

c.oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 3 b

d.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

7.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1;
  2. wypełniony formularz wymaganych parametrów technicznych – przedmiot zamówienia sporządzony wg załącznika nr 2;
  3. dokumenty i wypełnione oświadczenia wymienione w ust. 5 i 6
  4. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – jeżeli dotyczy
  5. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;

8.Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert i na  adres: iml@iml.biz.pl poniższych, wypełnionych formularzy.

Formularz ofertowy >>> Obligatoryjnie w formie edytowalnej .

Formularz parametrów technicznych >>>

Oświadczenia >>>

Załącznik nr 2a poglądowy>>>

9.Zamawiający przyjął 85% ceny, 15% jakość : jako kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

a.Kryterium „cena” zostanie wyliczona według poniższego wzoru:

Cena oferty najniższa spośród wszystkich ważnych ofert (bez ofert, które zostały wykluczone, odrzucone)

Cena= —————————————————————– x 85% x 100

Cena badanej oferty (bez ofert, które zostały wykluczone, odrzucone)

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 85 pkt.

b.Kryterium „jakość” zostanie wyliczone według poniższego wzoru:

Liczba punktów przyznanych badanej ofercie (bez ofert, które zostały  wykluczone, odrzucone)

Jakość = —————————————————————– x 15% x 100

               Największa liczba punktów spośród wszystkich ważnych ofert

(bez ofert, które zostały  wykluczone,    odrzucone)

Maksymalna ilość pkt. w jakości do uzyskania 30 wg zał. nr 2 

Maksymalna możliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 15 pkt.

Zamawiający dokona oceny jakości w oparciu o kryteria podane w załączniku nr 2 . 

Ocena końcowa oferty

                                  O = cena + jakość

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

10.Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

Zamawiający jedynie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania umowy wg załączonego wzoru .

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty, aby wykonawca dokonał wizji lekarza. Osobą po stronie Szpitala, która będzie uczestniczyć w wizjach lokalnych oraz z którą wykonawcy mogą się kontaktować jest Pan Piotr Kagankiewicz , nr tel. 44 681 08 00

Osoba do kontaktu IMŁ: Sylwia Frąckowiak – Zamówienia publiczne: 667 386 847

Pytania, Wyjaśnienia, Modyfikcja – pismo

załącznik nr 2 zmiana

Modyfikacja 2

załącznik nr 2 zmiana 2