„Dostawa sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.”

Dostawa sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.

4/ZP/PN/19

Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 107-260647 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowy Załączniki od nr 1.1. do nr 1.8. Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Formularz JEDZ Załącznik nr 3 Wzór umowy Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wykaz dostaw Załącznik nr 6 Klucz publiczny Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (pdf) Załącznik Nr 4 do SIWZ - wersja pdf, nieedytowalna Wyjaśnienia z dnia 3 lipca 2019 roku, wraz z modyfikacją SIWZ zmianą terminu składania ofert oraz Sprostowaniem Ogłoszenia o zamówieniu Przekazane sprostowanie do Dz.U.U.E Załącznik Nr 4 do SIWZ - wersja pdf, nieedytowalna Wyjaśnienia z dnia 10 lipca 2019 roku (1) Wyjaśnienia z dnia 10 lipca 2019 roku (2) Wyjaśnienia z dnia 15 lipca 2019 roku (1) Wyjaśnienia z dnia 15 lipca 2019 roku (2) Informacja z otwarcia ofert Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 5 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 4 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 8 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 3 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 2 Informacja o unieważnieniu postępowania w Częśći Nr 7 Informacja o unieważnieniu postępowania w Części Nr 6
Pozostałę zamówienia