33/ZP/PN/18 Dostosowanie klatki schodowej K1 i K4 do obowiązujących przepisów p.poż. na podstawie ekspertyzy pożarowej w pawilonie A Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach „zaprojektuj i wybuduj”

Dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 5 548 000 euro na realizację zadania:

Dostosowanie klatki schodowej K1 i K4 do obowiązujących przepisów p.poż.       na podstawie ekspertyzy pożarowej w pawilonie A  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach„zaprojektuj i wybuduj”

Znak sprawy: 33/ZP/PN/18

Ogłoszenie o zamówieniu 646977-N-2018 SIWZ Załącznik nr 1 - PFU (edytowalny) PFU (skan) Ekspertyza Załączniki do SIWZ (edytowalne) Wyjaśnienia z dnia 22 listopada 2018 roku INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Pozostałę zamówienia